Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

27 พ.ย. 2563
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยา ร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า และคณะในการลงพื้นที่จังหวัดพะเยา

27 พ.ย. 2563
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยา ร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า และคณะในการลงพื้นที่จังหวัดพะเยา

26 พ.ย. 2563
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชุมซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

25 พ.ย. 2563
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียววันพุธสืบทอดพระพุทธศาสนา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

25 พ.ย. 2563
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา (ก.อบต.จังหวัดพะเยา) ครั้งที่ 11/2563

25 พ.ย. 2563
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา (ก.ท.จ.พะเยา) ครั้งที่ 11/2563

24 พ.ย. 2563
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ พร้อมทั้งประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)

24 พ.ย. 2563
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา มอบเสื้อกันหนาวในโครงการ KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาวจังหวัดพะเยา

24 พ.ย. 2563
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชุมคณะกรรมการจัดงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

18 พ.ย. 2563
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชุมหารือข้อราชการกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบ Web Conference
Responsive image