Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (76 จังหวัด) : Provincial Office for Local Administration มีท้องถิ่นจังหวัด (อำนวยการระดับสูง) เป็นหัวหน้าส่วนราชการ โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่มงาน ได้แก่
  • ฝ่ายบริหารทั่วไป กำหนดผู้บังคับบัญชาเป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ้าย (นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ)
   กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กำหนดผู้บังคับบัญชาเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงาน (นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระดับชำนาญการพิเศษ)
   กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น กำหนดผู้บังคับบัญชาเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงาน (นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระดับชำนาญการพิเศษ)
   กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ กำหนดผู้บังคับบัญชาเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงาน (นิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ)
   กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ กำหนดผู้บังคับบัญชาเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงาน (นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ)
 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ (แบ่งงานภายใน) (878 อำเภอ) ปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอ
  • โดยมีการกำหนดตำแหน่ง "ท้องถิ่นอำเภอ" ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอ

Responsive image