Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถจ.พะเยา
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 ก.พ. 3109 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีทึ่1และการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565
19 ก.ค. 2567 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การพิจารณาบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
19 ก.ค. 2567 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
19 ก.ค. 2567 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19 ก.ค. 2567 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การถอดบทเรียนการขับเคลื่อนธนาคารขะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19 ก.ค. 2567 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567
18 ก.ค. 2567 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลการโครงการในการประชุมคัดเลือก อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ปี พ.ศ.2567
18 ก.ค. 2567 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การตรวจสอบอัตราตำแหน่งบริหารที่ว่างเพื่อดำเนินการสรรหาพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
18 ก.ค. 2567 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)
17 ก.ค. 2567 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2534 ประจำเดือนมิถุนายน 2567
Responsive image