Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถจ.พะเยา
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ก.พ. 2566 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานO-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
03 ก.พ. 2566 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ด่วนที่สุด การแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับสนามสอบ
03 ก.พ. 2566 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา แจ้งโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ประจำเดือน ธ.ค 2565
03 ก.พ. 2566 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธ.ค 2565
03 ก.พ. 2566 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ประจำปีการศึกษา 2565
03 ก.พ. 2566 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา กำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็๋นกรณีพิเศษของสถานนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2566
02 ก.พ. 2566 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวด 1/2566
02 ก.พ. 2566 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566
02 ก.พ. 2566 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
02 ก.พ. 2566 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Responsive image