Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ.
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ม.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การเตรียมการป้องกันภัยแล้ง
17 ม.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)
17 ม.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานสัมมนา The Thailand-Japan Environmental Solutions
17 ม.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของดรคไข้หวัดใหญ่
17 ม.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ขอประชาสัมพันธ์หนังสือแนวทางทางเวชปฏิบัติ สำหรับผู้มีภาวะกลืนลำบาก
17 ม.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ซักซ้อมการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
17 ม.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการนิเทศงานและการตรวจติดตามการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
17 ม.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นาย นิพันธ์ บุญหลวง)ในพื้นที่เขตตรวจราชการ
17 ม.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17 ม.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา โครงการอบรมหลักสูตรถนนปลอดภัย "Road Safety"
Responsive image