Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ.
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 พ.ย. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อกำหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
26 พ.ย. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ขอความอนุเคราะห์เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้บริหาร อปท.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
26 พ.ย. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ซักซ้อมเเนวทางการดำเนินงานตามโครงการ อสบ.ท้องถิ่นเพื่อดูเเลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง
26 พ.ย. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา เเจ้งผลการดำเนินงานเเละการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อจัดบริการดูเเลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
26 พ.ย. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ขอความร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการสิ่งเเวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลายอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
26 พ.ย. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี 2564
26 พ.ย. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา เเจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน
26 พ.ย. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา เเจ้ง จัดส่งรายชื่อเเละรายงานการประเมินตนเอง (SAR)ของ ศพด.
26 พ.ย. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา แจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษเเบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)
25 พ.ย. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2564
Responsive image