Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถจ.พะเยา
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 ก.พ. 3109 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา)
10 ก.พ. 3109 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีทึ่1และการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565
01 ธ.ค. 2566 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567- งบเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 ( เพิ่มเติม)
01 ธ.ค. 2566 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ซักซ้อมวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566
01 ธ.ค. 2566 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567- งบเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานสถานีสูปน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1
01 ธ.ค. 2566 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
01 ธ.ค. 2566 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 67 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ ปี 66 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1
01 ธ.ค. 2566 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๗
01 ธ.ค. 2566 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
01 ธ.ค. 2566 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Responsive image