Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ.
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 มี.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษาและ ศพด. ปี2563
31 มี.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้มีการนำกล้วยไม้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
31 มี.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563
31 มี.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ของ อปท. กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง(เพิ่มเติ่ม)
30 มี.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรจติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีเชื้อไวรัสโควิค-19
30 มี.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา หารือเรื่องโครงการ DLTV
30 มี.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา กำหนดการตรวจนิเทศงาน กรณีที่มีการเลื่อนตรวจนิเทศงาน
30 มี.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ของ อปท. กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง(เพิ่มเติ่ม)
30 มี.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การพิจารณารับรองคุณวุฒิทางการศึกษา
30 มี.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมีนาคม 2563) เพิ่มเติม
Responsive image