Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 ก.ย. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565 จากระบบ GFMIS
10 ส.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จากระบบ GFMIS
19 ก.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ 2565 - เงินอุดหนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)
18 ก.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ 2565 - เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3
18 ก.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ 2565 - เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพความพิการและผู้ป่ายเอดส์ งวดที่ 4
12 ก.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 จากระบบ GFMIS
08 ก.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ 2565 - เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4
08 ก.ค. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ 2565 - เงินอุดหนุนงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)ครั้งที่ 4
20 มิ.ย. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จากระบบ GFMIS
02 มิ.ย. 2565 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 จากระบบ GFMIS
Responsive image