Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 ก.พ. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 จากระบบ GFMIS
14 ม.ค. 2564 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 จากระบบ GFMIS
15 ธ.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จากระบบ GFMIS
16 พ.ย. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก ค่าจัดการเรียนการสอน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563)
16 พ.ย. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563)
12 พ.ย. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563 จากระบบ GFMIS
21 ต.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
14 ต.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 จากระบบ GFMIS
14 ก.ย. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 จากระบบ GFMIS
17 ส.ค. 2563 พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร 3 วัน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
Responsive image