Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

03 ส.ค. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา Call Center เพื่อประสานการติดต่อสื่อสารรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดพะเยากลับมารักษาตัว

03 ส.ค. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลและศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์การเป็นเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2564

03 ส.ค. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)

02 ส.ค. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา กิจกรรมการตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ด่านวันจันทร์

02 ส.ค. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

02 ส.ค. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน จังหวัดพะเยา

02 ส.ค. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ

02 ส.ค. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชุมหารือในเรื่องการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI)

30 ก.ค. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมไปถึงของใช้ภายในโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย

30 ก.ค. 2564
พะเยา เมือง สถ.จ.พะเยา Call Center เพื่อประสานการติดต่อสื่อสารรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดพะเยากลับมารักษาตัว
Responsive image