กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม  
 
   ข้อมูลสำนักงาน
 
ประวัติ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างบุคลากร
  - ฝ่ายบริหารทั่วไป
  - กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  - กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  - กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ
และเรื่องร้องทุกข
  - กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  - ท้องถิ่นอำเภอ
แผนที่สำนักงาน
Facebook Page
   หนังสือราชการ
   ประกาศ ก.อบต.
     ประกาศ ก.ทจ.
     มติ ก.อบต.
   มติ ก.ทจ.
   หมายเลขโทรศัพท์ อปท. จังหวัดพะเยา
   ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา
   (Google map)
 
สถานที่ท่องเที่ยว
โรงแรมที่พัก
ร้านอาหาร
ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP
ธนาคาร และ ATM
โรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา
สถานีบริการน้ำมัน และ ก๊าซรถยนต์
 
 
 
   
 
 
เริ่มนับเมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 
 
 


กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นราชการส่วนกลาง มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

             1. ดำเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             2. ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทำประสาน และ บูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และวางระบบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
              3. ดำเนินการจัดทำ แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ และกำกับดูแลและการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             4. กำหนดแนวทางและจัดทำมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานของบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
              5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ และการประกอบกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             6. ส่งเสริมสนับสนุน และประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             7. กำหนด แนวทาง วางระบบ และสร้างตัวชี้วัดเพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
              8. ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             9. พัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             10. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของกรม
             11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือ ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง เป็นราชการส่วนมีหน้าที่
             1. ดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
              2. อำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด และ นายอำเภอด้านการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
              3. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 ให้จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

 
 
 
 
     
 
 
   
 
ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น ๓ ถนนพหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ โทร.๐-๕๔๔๔-๙๖๒๓-๔ แฟกซ์ ต่อ ๑๘ Hotline มท ๒๖๗๓๒
 
 
e-mail : info@phayaolocal.go.th