Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ
Responsive image
วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.
     คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ได้ประชุมฯ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการรายงานการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลในจังหวัดพะเยา จำนวน 6 ราย ซึ่งมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน โดยนายนัฐพงษ์  กันทะมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ นายปวริศ  อิ่นอ้าย นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนางสาวสายฝน  พลพิมพ์ นิติกร ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ร่วมอำนวยการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับผลการพิจารณาและความเห็น จักได้รายงานต่อ ก.ท.จ.พะเยา เพื่อพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
     
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2564