รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)แนวทางการปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับตำแหน่งในระบบวิทยฐานะ พย 0023.2/ว 6691 19 ก.ค. 2562
19 ก.ค. 2562,
12:58:57 น.
ก.มบ.
995 KB
2.)การสำรวจจุดติดตั้ง Free Wi-Fi ในพื้นที่ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย0023.1/ว6593 15/07/62
15 ก.ค. 2562,
16:39:50 น.
บห.
428 KB
3.)เร่งรัดดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) พย 0023.3/ว 666 15 ก.ค. 2562
15 ก.ค. 2562,
16:13:56 น.
ก.พถ.
366 KB
4.)ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดพะเยา พย 0023.3/ว 660 12 ก.ค. 2562
15 ก.ค. 2562,
15:54:03 น.
ก.พถ.
4 MB
5.)ขอความร่วมมือดำเนินโครงการคลังสมอง คลังปัญญา ร่วมพัฒนา รักษ์บ้านเกิด พย 0023.3/ว 6591 15 ก.ค. 2562
15 ก.ค. 2562,
15:52:53 น.
ก.พถ.
1 MB
6.)ขอให้ส่งคืนเงินงบประมาณตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พย 0023.3/ว 661 12 ก.ค. 2562
15 ก.ค. 2562,
14:30:05 น.
ก.พถ.
922 KB
7.)ขอส่งชื่อผุ้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.(Automated QA) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด พย 0023.3/ว 664 12 ก.ค. 2562
15 ก.ค. 2562,
14:21:09 น.
ก.พถ.
4 MB
8.)แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) ที่ พย 0023.2/ว 6592 15 ก.ค. 2562
15 ก.ค. 2562,
14:16:58 น.
ก.มบ.
1 MB
9.)ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรยนท้องถิ่น ระดับังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 พย 0023.3/ว 6403 9 ก.ค. 2562
10 ก.ค. 2562,
10:48:36 น.
ก.พถ.
2 MB
10.)ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562" พย 0023.3/ว 656 9 กรกฎาคม 2562
10 ก.ค. 2562,
09:49:03 น.
ก.พถ.
1 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน