รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) พย 0023.3/ว1775 18 กุมภาพันธ์ 2562
20 ก.พ. 2562,
09:47:50 น.
ก.พถ.
4 MB
2.)สำรวจข้อมูลอัตราตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 170 14 ก.พ. 2562
15 ก.พ. 2562,
15:14:37 น.
ก.มบ.
98 KB
3.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 พย 0023.5/ว1705 15 กุมภาพันธ์ 2562
15 ก.พ. 2562,
14:19:30 น.
กง.กง.
1 MB
4.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2562) พย 0023.5/ว 1595 13 ก.พ. 2562
14 ก.พ. 2562,
09:55:07 น.
กง.กง.
286 KB
5.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 1) พย 0023.5/ว 1594 13 ก.พ. 2562
14 ก.พ. 2562,
09:53:34 น.
กง.กง.
1 MB
6.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส 2 (เพิ่มเติม) (เดือนมีนาคม 2562) พย 0023.5/ว 1593 13 ก.พ. 2562
14 ก.พ. 2562,
09:48:03 น.
กง.กง.
1 MB
7.)การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพะเยา พย 0023.3/ว 1394 7 ก.พ. 2562
13 ก.พ. 2562,
10:51:52 น.
ก.พถ.
684 KB
8.)การบันทึกผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) พย 0023.3/ว 155 11 ก.พ. 2562
13 ก.พ. 2562,
08:57:27 น.
ก.พถ.
480 KB
9.)แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.1/ว 1562 12 ก.พ. 62
12 ก.พ. 2562,
16:02:15 น.
บห.
5 MB
10.)การจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ของ อปท. พย 0023.5/ว 1482 8 ก.พ 2562
12 ก.พ. 2562,
10:32:54 น.
กง.กง.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ] จำนวนทั้งหมด( 965 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน