รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.1/ 7521 5 ก.ย. 61
5 ก.ย. 2561,
14:00:31 น.
บห.
9 MB
2.)การรายงานผลการสมัครเข้าใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ พย 0023.3/ว 798 4 ก.ย. 2561
4 ก.ย. 2561,
14:27:00 น.
ก.พถ.
4 MB
3.)ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.1/ ว793 4 ก.ย. 61
4 ก.ย. 2561,
09:56:26 น.
บห.
2 MB
4.)การโอนจัดสรร งปม. พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) เพิ่มเติม พย 0023.5/ว7459 3 ก.ย. 2561
3 ก.ย. 2561,
15:26:38 น.
กง.กง.
357 KB
5.)การโอนจัดสรร งปม. พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกาาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนสิงหาคม 2561) พย 0023.5/ว7430 3 ก.ย. 2561
3 ก.ย. 2561,
15:25:05 น.
กง.กง.
293 KB
6.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม.พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) พย 0023.5/ว7429 3 ก.ย. 2561
3 ก.ย. 2561,
15:23:24 น.
กง.กง.
815 KB
7.)สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.2/ว 7428 3 ก.ย. 2561
3 ก.ย. 2561,
13:55:30 น.
ก.มบ.
308 KB
8.)การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา 2561 พย 0023.3/ว 7427 3 ก.ย. 2561
3 ก.ย. 2561,
11:26:27 น.
ก.พถ.
3 MB
9.)ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.2/ว 7422 3 ก.ย. 2561
3 ก.ย. 2561,
11:01:16 น.
ก.มบ.
313 KB
10.)ขอเชิญประชุมอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน" พย 0023.1/ว7421 3/09/2561
3 ก.ย. 2561,
09:28:23 น.
บห.
7 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ] จำนวนทั้งหมด( 769 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน