รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ที่ พย 0023.2/ว 448 3 พ.ค. 2562
7 พ.ค. 2562,
11:21:54 น.
ก.มบ.
283 KB
2.)กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 3 - 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พย 0023.3/ว4281 3 พฤษภาคม 2562
3 พ.ค. 2562,
16:33:05 น.
ก.พ.ถ.
1 MB
3.)ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและรายงานผลการตรวจการจ้าง พย 0023.3/ว4282 3 พฤษภาคม 2562
3 พ.ค. 2562,
16:30:17 น.
ก.พ.ถ.
5 MB
4.)แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี พย 0023.3/ว 446 3 พฤษภาคม 2562
3 พ.ค. 2562,
15:05:48 น.
ก.พถ.
4 MB
5.)การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร พย 0023.3/ว 445 3 พฤษภาคม 2562
3 พ.ค. 2562,
15:02:58 น.
ก.พถ.
3 MB
6.)ซักซ้อมการประกาศรายชื่อผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 4242 2 พ.ค. 2562
2 พ.ค. 2562,
10:54:32 น.
ก.พถ.
697 KB
7.)การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ พย 0023.3/ว 4243 2 พ.ค. 2562
2 พ.ค. 2562,
10:53:28 น.
ก.พถ.
2 MB
8.)การขับดคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) พย 0023.3/ว4183 1 พฤษภาคม 2562
2 พ.ค. 2562,
10:47:17 น.
ก.พ.ถ.
3 MB
9.)โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562 พย 0023.3/ว4182 1 พฤษภาคม 2562
2 พ.ค. 2562,
10:42:59 น.
ก.พ.ถ.
7 MB
10.)การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2562 พย 0023.3/ว 4181 1 พ.ค. 2562
2 พ.ค. 2562,
10:11:19 น.
ก.พถ.
1 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน