รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี2560 พย0023.3/ว154 31 ม.ค.2561
2 ก.พ. 2561,
15:30:22 น.
ก.พ.ถ.
8 MB
2.)รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุฯ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ พย 0023.3/ว 876 31 มกราคม 2561
1 ก.พ. 2561,
15:34:24 น.
ส่งสริมและพัฒนาท้องถิ่น
367 KB
3.)การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ พย 0023.2/ว 152 31 ม.ค. 2561
1 ก.พ. 2561,
15:26:02 น.
ก.มบ.
543 KB
4.)การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ พย 0023.2/ว 151 31 ม.ค. 2561
1 ก.พ. 2561,
15:24:52 น.
ก.มบ.
1 MB
5.) พย 0023.1/ว8691 1 ธันวาคม 2560
1 ก.พ. 2561,
14:30:56 น.
0 B
6.)เร่งรัดและติดตามการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ที่ พย 0023.2/ว 923 1 ก.พ. 2561
1 ก.พ. 2561,
14:25:15 น.
ก.มบ.
327 KB
7.)โอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่ อปท. พย 0023.5/ว 921 1 ก.พ. 2561
1 ก.พ. 2561,
08:55:04 น.
ก.งบ.
1 MB
8.)โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก อปท. (ภาษีสรรพสามิตและค่าใบอนุญาตขายสุรา) พย 0023.5/ว 874 31 ม.ค. 2561
1 ก.พ. 2561,
08:52:47 น.
ก.งบ.
2 MB
9.)การสำรวจข้อมูลศูนย์ OTOP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 146 29 ม.ค. 2561
30 ม.ค. 2561,
10:21:07 น.
ก.พถ.
96 KB
10.)การรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่...) พ.ศ.... (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา) ลต(พย)0702/ว47 30 ม.ค.61
30 ม.ค. 2561,
09:07:24 น.
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน