รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2560 พย 0023.5/ว 7985 6 พ.ย. 2560
7 พ.ย. 2560,
09:37:00 น.
ก.งบ.
2 MB
2.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ฯ พย 0023.5/ว 7984 6 พ.ย. 2560
7 พ.ย. 2560,
09:36:07 น.
ก.งบ.
10 MB
3.)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน พย 0023.5/ว 807 6 พ.ย. 2560
7 พ.ย. 2560,
09:34:51 น.
ก.งบ.
2 MB
4.)แจ้งแนววินิจฉัยเกี่ยวกับการจัดหาอาหารฯ ของหน่วยงานของรัฐ พย 0023.5/ว 806 6 พ.ย. 2560
7 พ.ย. 2560,
09:34:05 น.
ก.งบ.
2 MB
5.)ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบลและเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ที่ พย 0023.2/ว 7983 6 พ.ย. 2560
6 พ.ย. 2560,
15:47:50 น.
ก.มบ.
3 MB
6.)การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561 ที่ พย 0023.2/ว 7982 6 พ.ย. 2560
6 พ.ย. 2560,
15:45:55 น.
ก.มบ.
1 MB
7.)การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในวันลอยกระทง พย0023.3/ว7849 3 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560,
16:59:08 น.
ก.พ.ถ.
807 KB
8.)การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.1/ ว7848 3 พ.ย. 60
3 พ.ย. 2560,
14:46:46 น.
บห.
1 MB
9.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตามาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560) ที่ พย 0023.2/ว 7895 2 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560,
10:07:13 น.
ก.มบ.
134 KB
10.)แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) ที่ พย 0023.2/ว 7878 1 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560,
10:04:49 น.
ก.มบ.
1 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน