รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การดำเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 สำหรับข้าราชการ พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พย 0023.4/ ว 3157 4 พฤษภาคม 2560
11 พ.ค. 2560,
14:58:08 น.
ก.กร.
495 KB
2.)เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาต ที่ พย 0023.2/ว 3261 9 พ.ค. 2560
11 พ.ค. 2560,
10:35:28 น.
กมบ.
425 KB
3.)การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี 2560 พย 0023.3/ว3258-3259 9 พ.ค. 2560
9 พ.ค. 2560,
15:43:39 น.
ก.พถ.
180 KB
4.)การสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) พย0023.3/ว3235 8พฤษภาคม2560
9 พ.ค. 2560,
13:14:07 น.
ก.พถ.
911 KB
5.)การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.5/ว 317 8 พฤษภาคม 2560
8 พ.ค. 2560,
11:00:10 น.
ก.งบ.
2 MB
6.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.5/ว 3233 8 พฤษภาคม 2560
8 พ.ค. 2560,
10:59:14 น.
ก.งบ.
2 MB
7.)รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.5/ว 3232 8 พฤษภาคม 2560
8 พ.ค. 2560,
10:56:59 น.
ก.งบ.
2 MB
8.)การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด พย 0023.1/ว3194 5 พ.ค.60
5 พ.ค. 2560,
16:01:25 น.
บห.
154 KB
9.)แจ้งยอดรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) ที่ พย 0023.2/312 4 พ.ค. 2560
5 พ.ค. 2560,
11:20:45 น.
ก.มบ.
196 KB
10.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พย 0023.5/ว 3192 5 พฤษภาคม 2560
5 พ.ค. 2560,
09:25:56 น.
ก.งบ.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ] จำนวนทั้งหมด( 892 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน