รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การดำเนินงานโครงการ “น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ” ที่ พย 0023.3/ว 5116 20 กรกฎาคม 2560
21 ก.ค. 2560,
11:46:33 น.
ก.พถ.
6 MB
2.)ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 13 ที่ พย 0023.3/ว 5117 20 กรกฎาคม 2560
21 ก.ค. 2560,
11:45:50 น.
ก.พถ.
7 MB
3.)ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560 ที่ พย 0023.3/ว 5118 20 กรกฎาคม 2560
21 ก.ค. 2560,
11:34:24 น.
ก.พถ.
240 KB
4.)สำรวจรายชื่อพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2560 ที่ พย 0023.2/ว 462 14 ก.ค. 2560
21 ก.ค. 2560,
11:10:21 น.
ก.มบ.
79 KB
5.)ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 ที่ พย 0023.2/ว 5008 17 ก.ค. 2560
21 ก.ค. 2560,
10:35:01 น.
ก.มบ.
2 MB
6.)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 5110 20 ก.ค. 2560
21 ก.ค. 2560,
10:24:07 น.
ก.มบ.
308 KB
7.)การจัดสรรเงินค่าหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2/2560 พย 0023.5/ว 485 19 ก.ค. 2560
21 ก.ค. 2560,
08:42:29 น.
ก.งบ.
2 MB
8.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ พ.ศ.2534 (ภาษ๊มูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุราและภาษีสรรพาสามิต ประจำเดือนมิถุนายน 2560 พย 0023.5/ว 484 19 ก.ค. 2560
21 ก.ค. 2560,
08:41:22 น.
ก.งบ.
2 MB
9.)เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 พย 0023.5/ว 483 19 ก.ค. 2560
21 ก.ค. 2560,
08:39:19 น.
ก.งบ.
2 MB
10.)การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิลผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 0023.1/ว5115 20 ก.ค. 2560
20 ก.ค. 2560,
14:21:44 น.
บห.
1.008 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ] จำนวนทั้งหมด( 892 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน