รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) ประจำปีการศึกษา 2561 พย0023.3/ว4161 18พ.ค.2561
21 พ.ค. 2561,
15:56:09 น.
ก.พ.ถ.
9 MB
2.)การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SMBLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พย0023.3/ว434 18พ.ค.2561
21 พ.ค. 2561,
11:42:03 น.
ก.พ.ถ.
4 MB
3.)ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 ที่ พย 0023.2/ว 436 18 พ.ค. 2561
18 พ.ค. 2561,
17:02:01 น.
ก.มบ.
456 KB
4.)ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน พย0023.5/ว4083 16 พ.ค. 61
17 พ.ค. 2561,
10:58:41 น.
กง.กง.
191 KB
5.)แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 - -
17 พ.ค. 2561,
10:18:50 น.
บห.
25 MB
6.)การประชุมชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 พย 0023.1/ว 4111 17/05/61
17 พ.ค. 2561,
10:17:02 น.
บห.
156 KB
7.)แจ้งประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา พย0023.3/ว4040 15พ.ค.2561
15 พ.ค. 2561,
16:50:59 น.
ก.พ.ถ.
1 MB
8.)เรื่องโครงการอบรมเชิงปฏิติการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งท้องถื่น ว4036 15/05/61
15 พ.ค. 2561,
15:04:43 น.
บห.
8 MB
9.)การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ อปท. ที่ พย 0023.1/ ว4035 15 พ.ค. 61
15 พ.ค. 2561,
14:07:18 น.
บห.
274 KB
10.)แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ พย 0023.5/ว3993 11 พ.ค. 61
15 พ.ค. 2561,
09:39:26 น.
กง.กง.
615 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน