รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การจัดทำโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อนของ อปท. พย 0023.5/ว 4523 31 พ.ค. 2561
1 มิ.ย. 2561,
11:31:12 น.
กง.กง.
260 KB
2.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ฯ ประจำเดือน เม.ย. 2561 พย 0023.5/ว 4522 31 พ.ค. 2561
1 มิ.ย. 2561,
09:16:11 น.
กง.กง.
2 MB
3.) การประเมินผลงานพนักงานครู สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ พย 0023.2/ว 480 30 พ.ค. 2561
31 พ.ค. 2561,
14:03:49 น.
ก.มบ.
717 KB
4.)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 38) พ.ศ.2561 พย 0023.2/ว 4484 30 พ.ค. 2561
31 พ.ค. 2561,
09:45:49 น.
ก.มบ.
2 MB
5.)แจ้งแผนการตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2561 พย 0023.1/460 28 พ.ค. 61
30 พ.ค. 2561,
11:55:30 น.
บห.
2 MB
6.)โครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy) พย 0023.3/ว 463 28 พ.ค. 2561
28 พ.ค. 2561,
16:52:08 น.
ก.พถ.
4 MB
7.)ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ที่ พย 0023.1/ ว4422 28 พ.ค. 2561
28 พ.ค. 2561,
14:46:27 น.
บห.
210 KB
8.)เรื่องรายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา 5 แบบรายงาน ว4321 23/05/61
25 พ.ค. 2561,
14:41:22 น.
บห.
148 KB
9.)แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ที่ พย 0023.1/ 4393 25 พ.ค. 61
25 พ.ค. 2561,
11:46:48 น.
บห.
14 MB
10.)การประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) พย 0023.3/ว 4291 23 พ.ค. 2561
23 พ.ค. 2561,
16:18:52 น.
ก.พถ.
5 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน