รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)แบบสอบถาม ประชุมสัญจรท้องถิ่นจังหวัดพบ อปท. พย 0023.1/ว 294 1 พ.ค. 60
1 พ.ค. 2560,
09:21:33 น.
บห.
168 KB
2.)ประชุมสัญจรท้องถิ่นจังหวัดพบ อปท. ที่ พย 0023.1/ว2968 - 2969 28 เมษายน 2560
28 เม.ย. 2560,
09:52:49 น.
บห.
113 KB
3.)เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการบันทึกข้อมูลตามแบบ มฝ.2 พย 0023.1/ว2807 24 เม.ย.60
24 เม.ย. 2560,
14:52:56 น.
บริหารทั่วไป
70 KB
4.)ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พย 0023.3/ว 2802 21 เม.ย. 2560
21 เม.ย. 2560,
16:39:14 น.
ก.พถ.
1 MB
5.)แบบตรวจสำนวนการสอบสวนทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 2801 21 เม.ย. 2560
21 เม.ย. 2560,
16:34:35 น.
ก.มบ.
556 KB
6.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2560) พย 0023.5/ว 2740 21 เมษายน 2560
21 เม.ย. 2560,
15:04:42 น.
ก.งบ.
2 MB
7.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป พย 0023.5/ว 2737 21 เมษายน 2560
21 เม.ย. 2560,
15:01:29 น.
ก.งบ.
13 MB
8.)โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 พย 0023.5/ว 2736 21 เมษายน 2560
21 เม.ย. 2560,
14:59:35 น.
ก.งบ.
5 MB
9.)การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ พย 0023.5/ว 2735 21 เมษายน 2560
21 เม.ย. 2560,
14:58:02 น.
ก.งบ.
2 MB
10.)บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พย 0023.5/ว2734 21 เมษายน 2560
21 เม.ย. 2560,
14:56:45 น.
ก.งบ.
1 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ] จำนวนทั้งหมด( 769 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน