รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 5081 15 มิ.ย. 2561
18 มิ.ย. 2561,
11:41:55 น.
ก.มบ.
3 MB
2.)การถอดบทเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม เทศบาลเมืองตราด จ.ตราด พย 0023.3/ว 525 14 มิถุนายน 2561
15 มิ.ย. 2561,
14:42:17 น.
ก.พถ.
833 KB
3.)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 พย 0023.3/ว 526 14 มิถุนายน 2561
15 มิ.ย. 2561,
14:39:14 น.
ก.พถ.
5 MB
4.)การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน และการยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ พย0023.3/ว4733 6 มิ.ย.2561
14 มิ.ย. 2561,
17:16:56 น.
ก.พ.ถ.
3 MB
5.)การรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ที่ พย 0023.1/ ว5001 14 มิ.ย. 61
14 มิ.ย. 2561,
09:08:59 น.
บห.
1 MB
6.)ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย พย 0023.3/ว 4845 8 มิ.ย. 2561
11 มิ.ย. 2561,
11:15:22 น.
ก.พถ.
258 KB
7.)เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.1/ ว4844 8 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 2561,
11:43:27 น.
บห.
958 KB
8.)ส่งคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 5/2561 พย 0023.3/ว 507 6 มิ.ย. 2561
8 มิ.ย. 2561,
11:20:01 น.
ก.พถ.
2 MB
9.)การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด อปท.ที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2561 พย 0023.3/ว 4843 8 มิ.ย. 2561
8 มิ.ย. 2561,
11:18:42 น.
ก.พถ.
139 KB
10.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2534 ประจำเดือน พ.ค. 2561 พย 0023.5/ว 4842 8 มิ.ย. 2561
8 มิ.ย. 2561,
09:23:50 น.
กง.กง.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน