รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกฯ พย 0023.3/ว 932 2 ก.พ. 61
5 ก.พ. 2561,
16:05:00 น.
ก.สส.
544 KB
2.)แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข พย 0023.3/ว 924 1 ก.พ. 61
2 ก.พ. 2561,
15:53:44 น.
ก.สส.
252 KB
3.)การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี2560 พย0023.3/ว154 31 ม.ค.2561
2 ก.พ. 2561,
15:30:22 น.
ก.พ.ถ.
8 MB
4.)รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุฯ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ พย 0023.3/ว 876 31 มกราคม 2561
1 ก.พ. 2561,
15:34:24 น.
ส่งสริมและพัฒนาท้องถิ่น
367 KB
5.)การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ พย 0023.2/ว 152 31 ม.ค. 2561
1 ก.พ. 2561,
15:26:02 น.
ก.มบ.
543 KB
6.)การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ พย 0023.2/ว 151 31 ม.ค. 2561
1 ก.พ. 2561,
15:24:52 น.
ก.มบ.
1 MB
7.) พย 0023.1/ว8691 1 ธันวาคม 2560
1 ก.พ. 2561,
14:30:56 น.
0 B
8.)เร่งรัดและติดตามการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ที่ พย 0023.2/ว 923 1 ก.พ. 2561
1 ก.พ. 2561,
14:25:15 น.
ก.มบ.
327 KB
9.)โอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่ อปท. พย 0023.5/ว 921 1 ก.พ. 2561
1 ก.พ. 2561,
08:55:04 น.
ก.งบ.
1 MB
10.)โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก อปท. (ภาษีสรรพสามิตและค่าใบอนุญาตขายสุรา) พย 0023.5/ว 874 31 ม.ค. 2561
1 ก.พ. 2561,
08:52:47 น.
ก.งบ.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน