รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ปี 2564 (PISA 2021) พย 0023.3/ว 6694 19 ก.ค. 2562
3 ส.ค. 2562,
11:23:05 น.
ก.พถ.
5 MB
2.)โครงการจัดแข่งขันตอบปัญาคุณธรรม ชิงรางวัล "พลเอก เปรม ติณสูลานนท์" ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 730 2 ส.ค. 2562
3 ส.ค. 2562,
11:19:44 น.
ก.พถ.
3 MB
3.)การฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น พย 0023.3/ว 724 31 ก.ค. 2562
2 ส.ค. 2562,
16:11:12 น.
ก.พถ.
1 MB
4.)ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบี(Airbnb) พย 0023.3/ว 723 31 ก.ค. 2562
2 ส.ค. 2562,
16:06:09 น.
ก.พถ.
2 MB
5.)ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ" พย 0023.3/ว 722 31 ก.ค. 2562
2 ส.ค. 2562,
16:04:51 น.
ก.พถ.
9 MB
6.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุน การถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562) ที่ พย 0023.2/ว 7063 31 ก.ค. 2562
2 ส.ค. 2562,
10:11:45 น.
กง.มท.
179 KB
7.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562) ที่ พย 0023.2/ว 7062 31 ก.ค. 2562
2 ส.ค. 2562,
10:10:12 น.
กง.มท.
152 KB
8.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษา ภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562) ที่ พย 0023.2/ว 7061 31 ก.ค. 2562
2 ส.ค. 2562,
10:08:47 น.
กง.มท.
309 KB
9.)สำรวจรายชื่อพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนเมษายน 2562 ที่ พย 0023.2/ว 697 30 ก.ค. 2562
2 ส.ค. 2562,
10:00:39 น.
กง.มท.
672 KB
10.)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 พย 0023.2/ว 6699 19 ก.ค. 2562
24 ก.ค. 2562,
16:34:23 น.
ก.มบ.
24 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน