รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561 พย 0023.3/ว 204 27 กุมภาพันธ์ 2562
27 ก.พ. 2562,
13:11:22 น.
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
290 KB
2.)ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคของเด็กนักเรียน พย 0023.3/ว 203 27 กุมภาพันธ์ 2562
27 ก.พ. 2562,
13:09:17 น.
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
336 KB
3.)ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบความซำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พย0023.3/ว187 21 กุมภาพันธ์ 2562
27 ก.พ. 2562,
09:27:12 น.
ก.พ.ถ.
3 MB
4.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่2 พย 0023.5/2014 26 ก.พ.2562
27 ก.พ. 2562,
09:18:44 น.
กง.กง.
196 KB
5.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 พย.0023.5/ว2013 26 ก.พ.2562
27 ก.พ. 2562,
09:12:17 น.
กง.กง.
187 KB
6.)การเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พย0023.5/ว2012 26 ก.พ.2562
27 ก.พ. 2562,
09:09:17 น.
กง.กง.
481 KB
7.)แจ้งโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ประจำเดือน ม.ค.2562 พย 0023.5/ว 2052 27 ก.พ 2562
27 ก.พ. 2562,
08:48:19 น.
กง.กง.
2 MB
8.)แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2562 พย 0023.5/ว 2051 27 ก.พ 2562
27 ก.พ. 2562,
08:46:37 น.
กง.กง.
539 KB
9.)ขอเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2562 ที่ พย 0023.1/ ว2011 26 ก.พ. 2562
26 ก.พ. 2562,
13:48:45 น.
บห.
28 KB
10.)โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 197 25 ก.พ. 2562
26 ก.พ. 2562,
09:31:04 น.
ก.มบ.
146 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ] จำนวนทั้งหมด( 965 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน