รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อหุ่นยนต์สอนระบบ 2 ภาษา พย 0023.3/ว480 10 เมษายน 2562
10 พ.ค. 2562,
14:46:38 น.
ก.พ.ถ.
9 MB
2.)การประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ 7 และกิจกรรมรณรงค์วันจักรยานโลก ครั้งที่ 2 พย 0023.3/ว 4455 10 พฤษภาคม 2562
10 พ.ค. 2562,
14:40:11 น.
ก.พถ.
512 KB
3.)ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 พย 0023.3/ว 4452 10 พฤษภาคม 2562
10 พ.ค. 2562,
14:38:59 น.
ก.พถ.
245 KB
4.)ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พย 0023.3/ว 4451 10 พฤษภาคม 2562
10 พ.ค. 2562,
14:38:12 น.
ก.พถ.
425 KB
5.)ขอความร่วมมือส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี 20 พย 0023.3/ว 4453 10 พฤษภาคม 2562
10 พ.ค. 2562,
14:36:54 น.
ก.พถ.
119 KB
6.)การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด พย 0023.3/ว 4454 10 พฤษภาคม 2562
10 พ.ค. 2562,
14:35:59 น.
ก.พถ.
618 KB
7.)เร่งรัดการส่งแบบสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/478 10 พฤษภาคม 2562
10 พ.ค. 2562,
13:20:01 น.
ก.พ.ถ.
271 KB
8.)ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำและสมาชิกชุมชนผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พย 0023.3/ว 477 10 พฤษภาคม 2562
10 พ.ค. 2562,
11:38:02 น.
ก.พถ.
2 MB
9.)รายงานสถานการณ์การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดพะเยา พย 0023.3/ว 476 10 พฤษภาคม 2562
10 พ.ค. 2562,
11:36:48 น.
ก.พถ.
2 MB
10.)โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 พย 0023.3/ว 4839 8 พ.ค. 2562
10 พ.ค. 2562,
11:19:37 น.
ก.พถ.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน