รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและ มท. วันที่ 1 มิ.ย. 60 (แจ้งรายชื่อโรงแรมที่พัก) พย0023.1/ว339 23/05/60
24 พ.ค. 2560,
08:57:14 น.
บห.
839 KB
2.)การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี ที่ พย 0023.3/ว 3536 22 พ.ค.2560
22 พ.ค. 2560,
17:10:30 น.
ก.พถ.
3 MB
3.)เชิญประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ พย 0023.1/ว3371-3372 16 พ.ค. 60
16 พ.ค. 2560,
10:55:36 น.
บห.
154 KB
4.)การดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2560 พย 0023.3/ว 3332 15 พ.ค.2560
15 พ.ค. 2560,
10:10:36 น.
ก.พถ.
12 MB
5.)การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พย 0023.5/ว 3303 11 พฤษภาคม 2560
11 พ.ค. 2560,
16:06:12 น.
ก.งบ.
214 KB
6.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2559 และประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พย 0023.5/ว 3302 11 พฤษภาคม 2560
11 พ.ค. 2560,
16:05:21 น.
ก.งบ.
1 MB
7.)โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การดำเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 สำหรับข้าราชการ พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พย 0023.4/ ว 3157 4 พฤษภาคม 2560
11 พ.ค. 2560,
14:58:08 น.
ก.กร.
495 KB
8.)เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาต ที่ พย 0023.2/ว 3261 9 พ.ค. 2560
11 พ.ค. 2560,
10:35:28 น.
กมบ.
425 KB
9.)การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี 2560 พย 0023.3/ว3258-3259 9 พ.ค. 2560
9 พ.ค. 2560,
15:43:39 น.
ก.พถ.
180 KB
10.)การสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) พย0023.3/ว3235 8พฤษภาคม2560
9 พ.ค. 2560,
13:14:07 น.
ก.พถ.
911 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ] จำนวนทั้งหมด( 768 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน