รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 ในระบบ e-Plan ที่ พย 0023.1/ ว6641 9 ส.ค. 61
9 ส.ค. 2561,
12:27:57 น.
บห.
2 MB
2.)การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดุงานต่างประเทศของ อปท. พย 0023.3/ว 709 8 ส.ค. 2561
8 ส.ค. 2561,
10:15:57 น.
ก.พถ.
578 KB
3.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2534 ประจำเดือน ก.ค. 2561 พย 0023.5/ว 6561 7 ส.ค. 2561
7 ส.ค. 2561,
10:40:41 น.
กง.กง.
2 MB
4.)แจ้งขยายเวลาเข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่วม พย0023.3/ว702 6 ส.ค.2561
6 ส.ค. 2561,
16:46:14 น.
ก.พ.ถ.
132 KB
5.)การติดตามการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนฯ พย 0023.3/ว 700 6 ส.ค. 2561
6 ส.ค. 2561,
15:04:47 น.
ก.พถ.
1 MB
6.)การเทียบเท่าหลักสูตรการฝึกอบรมตามตำแหน่งและสายงานเดิมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กับหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง ที่ พย 0023.2/ว 6462 3 ส.ค. 2561
6 ส.ค. 2561,
13:49:25 น.
ก.มบ.
164 KB
7.)การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2561 พย 0023.5/ว 695 3 ส.ค. 2561
3 ส.ค. 2561,
16:07:56 น.
กง.กง.
2 MB
8.)ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.1/ 6461 3 ส.ค. 61
3 ส.ค. 2561,
16:07:16 น.
บห.
62 KB
9.)การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 และ 2560 ที่ พย 0023.2/ว 6324 31 ก.ค. 2561
3 ส.ค. 2561,
09:34:35 น.
ก.มบ.
2 MB
10.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษภาคบังคับ พย 0023.5/ว 6371 1ส.ค.61
2 ส.ค. 2561,
08:36:01 น.
กง.
75 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน