รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.5/ว 4262 19 มิ.ย. 2560
20 มิ.ย. 2560,
11:14:11 น.
ก.งบ.
2 MB
2.)การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล พย 0023.5/ว 4261 19 มิ.ย. 2560
20 มิ.ย. 2560,
11:12:38 น.
ก.งบ.
1 MB
3.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ พ.ศ. 2542 งวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พย 0023.5/ว 4260 19 มิ.ย. 2560
20 มิ.ย. 2560,
11:05:36 น.
ก.งบ.
2 MB
4.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.5/ว 4259 19 มิ.ย. 2560
20 มิ.ย. 2560,
11:04:35 น.
ก.งบ.
10 MB
5.)การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.5/ว 407 19 มิ.ย. 2560
20 มิ.ย. 2560,
11:02:55 น.
ก.งบ.
1.011 KB
6.)เชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ที่ พย 0023.1/ว 4256,4257 19 มิ.ย. 60
19 มิ.ย. 2560,
10:02:24 น.
บห.
112 KB
7.)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน จังหวัดพะเยา และคำสังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ที่ พย 0023.3/ว 4215 16 มิ.ย.2560
16 มิ.ย. 2560,
14:44:02 น.
ก.พถ.
2 MB
8.)การสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ที่ พย 0023.3/ว 4214 16 มิ.ย.2560
16 มิ.ย. 2560,
14:34:10 น.
ก.พถ.
11 MB
9.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560) พย 0023.5/ว 4213 16 มิ.ย. 2560
16 มิ.ย. 2560,
10:14:44 น.
ก.งบ.
198 KB
10.)หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย พย 0023.5/ว 4212 16 มิ.ย. 2560
16 มิ.ย. 2560,
10:02:37 น.
ก.งบ.
342 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ] จำนวนทั้งหมด( 768 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน