รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 พย 0023.5/ว 2736 21 เมษายน 2560
21 เม.ย. 2560,
14:59:35 น.
ก.งบ.
5 MB
2.)การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ พย 0023.5/ว 2735 21 เมษายน 2560
21 เม.ย. 2560,
14:58:02 น.
ก.งบ.
2 MB
3.)บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พย 0023.5/ว2734 21 เมษายน 2560
21 เม.ย. 2560,
14:56:45 น.
ก.งบ.
1 MB
4.)สำรวจข้อมูลอัตรากำลังคนภาครัฐ ณ 30 กันยายน 2559 ที่ พย 0023.2/ว 271 20 เม.ย. 2560
21 เม.ย. 2560,
10:25:15 น.
ก.มบ.
579 KB
5.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3 ที่ พย 0023.2/ว 2618 12 เม.ย. 2560
12 เม.ย. 2560,
15:36:08 น.
ก.มบ.
148 KB
6.)การกำกับดูแลการประกอบกิจการหอพัก พย 0023.3/ว 2553 11เม.ย. 2560
12 เม.ย. 2560,
11:08:02 น.
ก.พถ.
131 KB
7.)การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ พย 0023.3/ว 2516 10 เม.ย. 2560
12 เม.ย. 2560,
11:03:58 น.
กสพ.
190 KB
8.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 ที่ พย 0023.2/ว 2552 11 เม.ย. 2560
12 เม.ย. 2560,
10:36:54 น.
กมบ.
274 KB
9.)การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 0023.3/ว 2480 7 เมษายน 2560
10 เม.ย. 2560,
16:57:58 น.
ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
6 MB
10.)การบันทึกข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 245 7 เม.ย. 2560
7 เม.ย. 2560,
16:43:53 น.
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
54 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ] จำนวนทั้งหมด( 702 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน