รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ซักซ้อมแนวทางการให้โอนและการรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ที่ พย 0023.2/ว 2621 27 มี.ค. 2561
28 มี.ค. 2561,
15:03:28 น.
ก.มบ.
186 KB
2.)แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน พย 0023.1/ว2555 26 มี.ค.61
28 มี.ค. 2561,
10:15:17 น.
บห.
612 KB
3.)เร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ พย 0023.3/ว 2623 27 มีนาคม 2561
28 มี.ค. 2561,
09:25:33 น.
ก.พถ.
2 MB
4.)พรก.ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2561 พ.ศ.2561 พย 0023.5/ว2527 23 มี.ค. 2561
23 มี.ค. 2561,
13:33:08 น.
กง.กง.
2 MB
5.)หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักของ อปท. พย 0023.5/ว2531 23 มี.ค. 2561
23 มี.ค. 2561,
11:03:53 น.
กง.กง.
1 MB
6.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2542 งวดที่ 2/2561 พย 0023.5/ว 2530 23 มี.ค. 2561
23 มี.ค. 2561,
10:16:49 น.
กง.กง.
3 MB
7.)โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2534 ประจำเดือน ก.พ.2561 พย 0023.5/ว 2529 23 มี.ค. 2561
23 มี.ค. 2561,
10:15:50 น.
กง.กง.
2 MB
8.)เร่งรัดเทศบาลทุกแห่งบันทึกข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างในระบบ INFO พย 0023.3/ว 270 21 มี.ค. 2561
22 มี.ค. 2561,
10:11:35 น.
ก.พถ.
229 KB
9.)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทำเอกสารประเมินและผลงาน เพื่อขอปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่งกลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้าน เป็นระดับ อาวุโส" ที่ พย 0023.2/ว 2404 20 มี.ค. 2561
21 มี.ค. 2561,
09:45:20 น.
ก.มบ.
3 MB
10.)การส่งมอบนมโรงเรียนชนิด ยู.เอช.ที. ช่วงปิดภาคเรียน พย 0023.3/ว 2352 19 มี.ค.2561
19 มี.ค. 2561,
16:22:08 น.
ก.พถ.
3 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน