รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การปลูกและประดับดอกดาวเรืองในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อปท.) พย 0023.1/ว 4448 26 มิ.ย. 60
26 มิ.ย. 2560,
11:35:36 น.
บห.
119 KB
2.)การปลูกและประดับดอกดาวเรืองในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (หน.ส่วนราชการฯ จ.พะเยา) พย 0023.1/ว 4447 26 มิ.ย. 60
26 มิ.ย. 2560,
11:34:55 น.
บห.
110 KB
3.)การปลูกและประดับดอกดาวเรืองในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ประชาสัมพันธ์ จ.พะเยา) พย 0023.1/8127 26 มิ.ย. 60
26 มิ.ย. 2560,
11:33:58 น.
บห.
1 MB
4.)การประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย พย 0023.1/ว 4425 23 มิ.ย. 60
23 มิ.ย. 2560,
16:17:28 น.
บห.
241 KB
5.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กขอศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2560) ที่ พย 0023.2/ว 4366 21 มิ.ย. 2560
23 มิ.ย. 2560,
10:03:10 น.
ก.มบ.
2 MB
6.)การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่มีเหลือจ่าย ที่ พย 0023.1/ว 4395 22 มิ.ย. 60
22 มิ.ย. 2560,
14:45:31 น.
บห.
325 KB
7.)โครงการกำหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ การดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด อปท. ที่ พย 0023.3/ว 7944 21 มิ.ย.2560
22 มิ.ย. 2560,
11:40:45 น.
ก.พถ.
11 MB
8.)โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่ พย 0023.3/ว 4365 21 มิ.ย.2560
22 มิ.ย. 2560,
11:23:54 น.
ก.พถ.
9 MB
9.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 4 ที่ พย 0023.2/ว 4364 21 มิ.ย. 2560
21 มิ.ย. 2560,
16:16:45 น.
ก.มบ.
156 KB
10.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเงินครู และค่าจางประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) ที่ พย 0023.2/ว 4363 21 มิ.ย. 2560
21 มิ.ย. 2560,
16:14:52 น.
ก.มบ.
136 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ] จำนวนทั้งหมด( 769 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน