รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)โครงการประชารัฐรวมใจ พะเยาไร้ขยะเปียก ที่ พย 0023.1/ ว 6844 16 ส.ค. 61
16 ส.ค. 2561,
14:04:07 น.
บห.
448 KB
2.)การใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิในการเข้ารับบริการในระบบเบิกจ่ายตรง ประเภทผู้ป่วยนอกของผู้มีสิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 6843 16 ส.ค. 2561
16 ส.ค. 2561,
11:50:32 น.
ก.มบ.
232 KB
3.)ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น ที่ พย 0023.1/ว6801 15 ส.ค. 61
15 ส.ค. 2561,
17:02:41 น.
บห.
713 KB
4.)ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 พย 0023.3/ว 732 15 ส.ค. 2561
15 ส.ค. 2561,
16:58:01 น.
ก.พถ.
3 MB
5.)ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามแนวปฏิบัติขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย(Safety Thailand)ในระดับจังหวัด พย 0023.3/ว 730 15 สิงหาคม 2561
15 ส.ค. 2561,
12:50:27 น.
ก.พถ.
613 KB
6.)เกณฑ์การประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด และเกณฑ์การประกวด “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พย 0023.1/ว6682 10 ส.ค.61
14 ส.ค. 2561,
15:31:53 น.
บห.
10 MB
7.)การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 พย 0023.3/ว 722 14 สิงหาคม 2561
14 ส.ค. 2561,
13:40:39 น.
ก.พถ.
3 MB
8.)การแต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ พย 0023.3/ว 6683 10 สิงหาคม 2561
14 ส.ค. 2561,
10:41:28 น.
ก.พถ.
1 MB
9.)รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 พย 0023.1/ว6681 10 ส.ค.61
10 ส.ค. 2561,
16:21:32 น.
บห.
14 MB
10.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561) ที่ พย 0023.2/ว 6643 9 ส.ค. 2561
10 ส.ค. 2561,
13:40:41 น.
ก.มบ.
398 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน