รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการและการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 พย0023.3/ว761 24 ส.ค.2561
27 ส.ค. 2561,
11:25:53 น.
ก.พ.ถ.
2 MB
2.)รายงานการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย0023.3/ว7102 23 ส.ค. 2561
27 ส.ค. 2561,
10:53:52 น.
ก.พ.ถ.
3 MB
3.)การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการการสอบสวนมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนนการทางวินัย พ.ศ. 2558 ข้อ 49 วรรคหนึ่ง ที่ พย 0023.2/ว 7151 24 ส.ค. 2561
27 ส.ค. 2561,
10:36:52 น.
ก.มบ.
261 KB
4.)แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561) เพิ่มเติม ที่ พย 0023.2/ว 7101 23 ส.ค. 2561
24 ส.ค. 2561,
11:44:34 น.
ก.มบ.
1 MB
5.)การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. (งวด เม.ย.-มิ.ย. 2561) พย 0023.5/ว 745 20 ส.ค. 2561
23 ส.ค. 2561,
07:51:29 น.
กง.กง.
2 MB
6.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 พย 0023.5/ว6958 20 ส.ค. 2561
21 ส.ค. 2561,
09:39:38 น.
กง.กง.
519 KB
7.)ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2662 เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ อปท. พย 0023.5/ว6957 20 ส.ค. 2561
21 ส.ค. 2561,
09:37:12 น.
กง.กง.
1 MB
8.)การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2561 พย 0023.1/ว6954 20 ส.ค. 61
20 ส.ค. 2561,
14:26:00 น.
บห.
9 MB
9.)โครงการประชารัฐรวมใจ พะเยาไร้ขยะเปียก พย 0023.1/ว6955 20 ส.ค. 61
20 ส.ค. 2561,
13:56:30 น.
บห.
437 KB
10.)แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) พย 0023.1/ว6952 20 ส.ค.61
20 ส.ค. 2561,
13:45:24 น.
บห.
7 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน