รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(สิ่งที่ส่งมาด้วย) พย 0023.2/ว 7035 29 ส.ค. 2561
29 ส.ค. 2561,
16:42:18 น.
ก.มบ.
16 MB
2.)หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พย 0023.2/ว 7035 29 ส.ค. 2561
29 ส.ค. 2561,
16:41:17 น.
ก.มบ.
14 MB
3.)การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ที่ พย 0023.1/ ว7311 29 ส.ค. 61
29 ส.ค. 2561,
11:15:18 น.
บห.
462 KB
4.)การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน พย 0023.3/ว 7038 21 ส.ค. 2561
29 ส.ค. 2561,
10:13:55 น.
ก.พถ.
1 MB
5.)การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Inforgraphic แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน พย 0023.3/ว 748 20 ส.ค. 2561
29 ส.ค. 2561,
09:58:46 น.
ก.พถ.
6 MB
6.)การใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น พย 0023.3/ว 7037 21 ส.ค. 2561
29 ส.ค. 2561,
09:39:58 น.
ก.พถ.
9 MB
7.)โครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 พย 0023.2/ว 7224 27 ส.ค. 2561
27 ส.ค. 2561,
16:36:29 น.
ก.มบ.
2 MB
8.)แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินของ อปท. พย 0023.5/ว 7223 27 ส.ค. 2561
27 ส.ค. 2561,
13:37:44 น.
กง.กง.
854 KB
9.)โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ พ.ศ. 2542 งวดที่ 7/2561 พย 0023.5/ว 7222 27 ส.ค. 2561
27 ส.ค. 2561,
13:37:14 น.
กง.กง.
2 MB
10.)แนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.1/ ว7221 27 ส.ค. 61
27 ส.ค. 2561,
11:31:04 น.
บห.
884 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน