รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. พย 0023.5/ว 468 18 ก.ค. 2560
18 ก.ค. 2560,
14:12:54 น.
ก.งบ.
1 MB
2.)ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นได้ใกล้ตัวเรา” และการประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก “SUANDUSIT KID BOOKS AWARD 2017”(เพิ่มเติม) พย0023.3/ว461 14 ก.ค. 2560
14 ก.ค. 2560,
17:26:18 น.
ก.พ.ถ.
602 KB
3.)ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง พย 0023.2/ว4917 11 ก.ค. 60
13 ก.ค. 2560,
09:34:01 น.
ก.มบ.
603 KB
4.)ผลการประเมิน LPA ประจำปี 2559
11 ก.ค. 2560,
16:44:59 น.
บริหารทั่วไป
6 MB
5.)โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พย0023.3/ว448 5 ก.ค. 2560
6 ก.ค. 2560,
18:17:00 น.
ก.พ.ถ.
350 KB
6.)โครงการและกิจกรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ที่ พย 0023.1/ว 4792 6 ก.ค. 60
6 ก.ค. 2560,
13:35:49 น.
บห.
91 KB
7.)การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 4755 5 ก.ค. 2560
6 ก.ค. 2560,
09:58:14 น.
ก.มบ.
205 KB
8.)แจ้งเปิดระบบการบันทึกข้อมูล LPA ด้านที่ 6 นวัตกรรมท้องถิ่น ในระบบฐานข้อมูลกลางของ อปท. (INFO) ที่ พย 0023.1/ว4791 6 ก.ค. 60
6 ก.ค. 2560,
08:43:11 น.
บห.
890 KB
9.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 4 พย 0023.5/ว4711 4 ก.ค. 60
5 ก.ค. 2560,
08:40:36 น.
บห.
139 KB
10.)บทสคริป"ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย" พย0023.1/ว4676 3 ก.ค.60
4 ก.ค. 2560,
09:04:15 น.
บห.
182 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ] จำนวนทั้งหมด( 768 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน