รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร พย 0023.3/ว 488 13 พ.ค. 2562
15 พ.ค. 2562,
10:01:21 น.
ก.พถ.
5 MB
2.)ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบบริการสถานศึกษา (KSP School) ที่ พย 0023.2/ว 495 14 พ.ค. 2562
14 พ.ค. 2562,
15:11:43 น.
ก.มบ.
201 KB
3.)การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด พย 0023.3/ว 4562 14 พฤษภาคม 2562
14 พ.ค. 2562,
14:15:40 น.
ก.พถ.
565 KB
4.)ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พย 0023.3/ว 4561 14 พฤษภาคม 2562
14 พ.ค. 2562,
14:14:58 น.
ก.พถ.
456 KB
5.)ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.2/ว 493 13 พ.ค. 2562
13 พ.ค. 2562,
16:06:25 น.
ก.มบ.
2 MB
6.)ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ พย 0023.3/ว 490 13 พฤษภาคม 2562
13 พ.ค. 2562,
13:18:10 น.
ก.พถ.
2 MB
7.)ขอเชิญอบรมหลักสูตรทักษะวิทยากรดูแลผู้สูงอายุระยะยาว พย 0023.3/ว 489 13 พฤษภาคม 2562
13 พ.ค. 2562,
13:17:26 น.
ก.พถ.
1 MB
8.)แจ้งโอนจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2562 ให้แก่ อปท. พย 0023.5/ว 484 13 พ.ค 2562
13 พ.ค. 2562,
11:14:01 น.
กง.กง
302 KB
9.)แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2534 ประจำเดือน เม.ย 2562 พย 0023.5/ว 4521 13 พ.ค. 2562
13 พ.ค. 2562,
08:56:25 น.
กง.กง
490 KB
10.)การจัดทำฐานข้อมูลหน่วยงานเพื่อขอรับสิทธิผู้ใช้ (username/password) การจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) พย 0023.3/ว 481 10 พฤษภาคม 2562
10 พ.ค. 2562,
16:15:58 น.
ก.พถ.
793 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน