รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)แจ้งโอนเงินตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2542 ประจำเดือน พ.ค. 2561 พย 0023.5/ว 930 11 ต.ค. 2561
11 ต.ค. 2561,
10:13:53 น.
กง.กง.
2 MB
2.)แจ้งโอนเงินตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2534 ประจำเดือน ก.ย. 2561 พย 0023.5/ว 929 11 ต.ค. 2561
11 ต.ค. 2561,
10:13:04 น.
กง.กง.
2 MB
3.)การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน ที่ พย 0023.2/ว 8502 8 ต.ค. 2561
11 ต.ค. 2561,
09:59:51 น.
ก.มบ.
131 KB
4.)เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561 ว8593 10 ต.ค.61
10 ต.ค. 2561,
14:55:06 น.
บห.
5 MB
5.)แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.1/ ว8594 10 ต.ค. 61
10 ต.ค. 2561,
14:18:35 น.
บห.
3 MB
6.)การส่งข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านความมั่นคง "กล้องวงจรปิด" พย 0023.3/ว 8503 8 ต.ค. 2561
9 ต.ค. 2561,
17:10:02 น.
ก.พถ.
2 MB
7.)การดำเนินงานเกี่ยวกับหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน พย 0023.3/ว 8570 9 ต.ค. 2561
9 ต.ค. 2561,
17:09:05 น.
ก.พถ.
2 MB
8.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่มเติม ครั้งที่ 2 พย 0023.4/ว 8568 9 ต.ค. 2561
9 ต.ค. 2561,
16:35:01 น.
กง.กง.
712 KB
9.)ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ อปท. เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด พย 0023.5/ว8561 9 ต.ค. 2561
9 ต.ค. 2561,
13:42:06 น.
กง.กง.
378 KB
10.)การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.1/ ว8411 4 ต.ค. 61
4 ต.ค. 2561,
10:17:51 น.
บห.
218 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ] จำนวนทั้งหมด( 769 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน