รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)แจ้งเลื่อนกำหนดวัน การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 พย0023.3/ว212 1 มี.ค. 2562
4 มี.ค. 2562,
16:07:15 น.
ก.พ.ถ.
2 MB
2.)การมอบหมายภารกิจการลงทะเบียนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดพะเยา (เพิ่มเติม) พย 0023.1/ว2231 4 มี.ค.62
4 มี.ค. 2562,
10:31:56 น.
บห.
8 MB
3.)การจัดทำข้อมูลรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พย 0023.3/210 1 มีนาคม 2562
1 มี.ค. 2562,
15:24:48 น.
ก.พถ.
196 KB
4.)หารือแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560 พย 0023.3/3203 1 มีนาคม 2562
1 มี.ค. 2562,
14:27:27 น.
ก.พถ.
243 KB
5.)หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา พย 0023.3/ว 2015 26 ก.พ. 2562
1 มี.ค. 2562,
09:57:48 น.
ก.พถ.
11 MB
6.)การประชุมชี้แจงแนวทางการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 พย 0023.3/ว 2059 27 ก.พ. 2562
28 ก.พ. 2562,
10:34:44 น.
ก.พถ.
5 MB
7.)ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ที่ พย 0023.2/ว 2058 27 ก.พ. 2562
27 ก.พ. 2562,
16:45:11 น.
ก.มบ.
390 KB
8.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 ที่ พย 0023.2/ว 2054 27 ก.พ. 2562
27 ก.พ. 2562,
16:43:44 น.
ก.มบ.
328 KB
9.)การคัดเลือผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 พย 0023.3/ว2060 27 กุมภาพันธ์ 2562
27 ก.พ. 2562,
16:26:35 น.
ก.พ.ถ.
3 MB
10.)มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2561 พย 0023.3/ว 2055 27 กุมภาพันธ์ 2562
27 ก.พ. 2562,
14:11:31 น.
ก.พถ.
194 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ] จำนวนทั้งหมด( 965 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน