รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การโอนจัดสรรงบประมาณราจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (การถ่ายโอนบุคลากร และค่าเช่าบ้าน) พย 0023.5/ว 7375 8 ส.ค. 62
8 ส.ค. 2562,
14:10:40 น.
กง.กง.
695 KB
2.)พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๒ พย0023.3/ว740 08 สิงหาคม 2562
8 ส.ค. 2562,
11:49:14 น.
ก.พ.ถ.
2 MB
3.)การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข: พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม พย 0023.3/ว 700 31 กรกฎาคม 2562
7 ส.ค. 2562,
09:36:50 น.
ก.พถ.
4 MB
4.)การดำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562 พย 0023.3/ว 738 6 สิงหาคม 2562
6 ส.ค. 2562,
11:02:14 น.
ก.พถ.
1 MB
5.)รายงานผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย พย 0023.3/ว 733 5 สิงหาคม 2562
6 ส.ค. 2562,
10:11:57 น.
ก.พถ.
6 MB
6.)ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ พย 0023.3/ว 732 5 สิงหาคม 2562
6 ส.ค. 2562,
10:11:12 น.
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
2 MB
7.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พงศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 พย 0023.5/ว 7183 5 ส.ค. 2562
5 ส.ค. 2562,
12:47:13 น.
กง.กง.
447 KB
8.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พงศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 พย 0023.5/ว 7182 5 ส.ค. 2562
5 ส.ค. 2562,
11:45:07 น.
กง.กง.
221 KB
9.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พงศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 พย 0023.5/11315 5 ส.ค. 2562
5 ส.ค. 2562,
11:41:33 น.
กง.กง.
482 KB
10.)การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 พย 0023.3/ว 6695 19 ก.ค. 2562
3 ส.ค. 2562,
11:26:42 น.
ก.พถ.
4 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน