รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)แจ้งให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อประกอบการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 27 และ 28 พย 0023.5/ว961 22 ตุลาคม 2561
22 ต.ค. 2561,
11:23:53 น.
กง.กง.
815 KB
2.)หารือการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 ที่ พย 0023.2/ว 8748 17 ต.ค. 2561
19 ต.ค. 2561,
09:18:42 น.
ก.มบ.
476 KB
3.)การกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชีของ อปท. พย 0023.5/ว 8743 17 ต.ค. 2561
17 ต.ค. 2561,
14:53:08 น.
กง.กง.
2 MB
4.)ขอจัดส่ง Username และรหัสผ่าน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ ITAS ที่ พย 0023.1/ ว8741 17 ต.ค. 61
17 ต.ค. 2561,
11:04:08 น.
บห.
2 MB
5.)รายงานความคืบหน้าโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2562 พย 0023.5/ว946 12 ต.ค. 61
12 ต.ค. 2561,
15:25:35 น.
กง.
738 KB
6.)โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.2/ว 8621 12 ต.ค. 2561
12 ต.ค. 2561,
11:45:46 น.
ก.มบ.
2 MB
7.)แจ้งโอนเงินภาษีสรรพสามิตและค่าใบอนุญาตขายสุรา ในเดือน ก.ค.2561 พย 0023.5/ว 928 11 ต.ค. 2561
11 ต.ค. 2561,
10:22:35 น.
กง.กง.
3 MB
8.)แจ้งโอนเงินตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2542 ประจำเดือน พ.ค. 2561 พย 0023.5/ว 930 11 ต.ค. 2561
11 ต.ค. 2561,
10:13:53 น.
กง.กง.
2 MB
9.)แจ้งโอนเงินตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2534 ประจำเดือน ก.ย. 2561 พย 0023.5/ว 929 11 ต.ค. 2561
11 ต.ค. 2561,
10:13:04 น.
กง.กง.
2 MB
10.)การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน ที่ พย 0023.2/ว 8502 8 ต.ค. 2561
11 ต.ค. 2561,
09:59:51 น.
ก.มบ.
131 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน