รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป พย 0023.5/ว 9068 29 ต.ค. 61
30 ต.ค. 2561,
14:46:41 น.
กง.กง.
1.010 KB
2.)การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีของ อปท. พย 0023.5/ว 9076 30 ต.ค. 2561
30 ต.ค. 2561,
13:58:15 น.
กง.กง.
830 KB
3.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) ที่ พย 0023.1/ ว9067 29 ต.ค. 61
30 ต.ค. 2561,
13:48:39 น.
บห.
8 MB
4.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.1/ ว9066 29 ต.ค. 60
30 ต.ค. 2561,
13:47:38 น.
บห.
6 MB
5.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีฯ ประจำเดือน ก.ย.2561 พย 0023.5/ว 9071 30 ต.ค. 2561
30 ต.ค. 2561,
10:21:15 น.
กง.กง.
2 MB
6.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) ที่ พย 0023.2/ว 9025 26 ต.ค. 2561
30 ต.ค. 2561,
10:00:55 น.
ก.มบ.
189 KB
7.)การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พย 0023.1/ว8863 22 ต.ค. 2561
26 ต.ค. 2561,
10:16:17 น.
บห.
4 MB
8.)แผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 22 ต.ค. 2561
26 ต.ค. 2561,
10:14:09 น.
บห.
2 MB
9.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป พย 0023.5/ว 8905 24 ต.ค. 61
25 ต.ค. 2561,
10:07:17 น.
กง.กง.
3 MB
10.)ขอหารือการดำเนินการตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2559 - 2572) ที่ พย 0023.2/ว 8771 18 ต.ค. 2561
22 ต.ค. 2561,
14:35:23 น.
ก.มบ.
276 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน