รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)แจ้งเลื่อนการประชุม เพื่อเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ชุดที่ 7 ที่ พย 0023.2/ว 336 12 ม.ค. 2561
12 ม.ค. 2561,
16:25:18 น.
ก.มบ.
101 KB
2.)การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกลการมีส่วนร่วมของประชาช พย 0023.1/ว194 8 ม.ค.61
12 ม.ค. 2561,
16:19:36 น.
บห.
459 KB
3.)ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม (นอ.เมืองพะเยา ปง จุน เชียงม่วน และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง) พย 0023.1/ว335 12 ม.ค. 61
12 ม.ค. 2561,
15:13:41 น.
บห.
1 MB
4.)ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พย 0023.3/ว280 10 ม.ค. 2561
12 ม.ค. 2561,
14:47:42 น.
ก.พถ.
2 MB
5.)ขอเลื่อนการประชุมเครือข่ายวินัยเพื่อเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี 2561 ชุดที่ 7 พย 0023.2/ว 117 12 ม.ค. 2561
12 ม.ค. 2561,
11:58:37 น.
ก.มบ.
46 KB
6.)ขอแจ้งพื้นที่การจำหน่ายนมชนิดฟลูออไรด์และรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย กรมอนามัย ภาคเรียนที่ 2/2560 ที่ พย 0023.3/ว 280 10 มกราคม 2561
12 ม.ค. 2561,
11:29:15 น.
ก.พถ.
5 MB
7.)กฏกระทรวงแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.2560 ที่ พย 0023.3/ว 276 10 มกราคม 2561
11 ม.ค. 2561,
17:30:06 น.
ก.พถ.
3 MB
8.)ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย ที่ พย 0023.3/ว 277 10 มกราคม 2561
11 ม.ค. 2561,
17:28:12 น.
ก.พถ.
1 MB
9.)การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ที่ พย 0023.3/ว248 9 มกราคม 2561
10 ม.ค. 2561,
09:54:09 น.
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
351 KB
10.)ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล พย 0023.3/ว 247 9 ม.ค. 2561
9 ม.ค. 2561,
16:27:33 น.
ก.พถ.
192 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ] จำนวนทั้งหมด( 965 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน