รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การจัดทำโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อนของ อปท. พย 0023.5/ว 4523 31 พ.ค. 2561
1 มิ.ย. 2561,
11:31:12 น.
กง.กง.
260 KB
2.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ฯ ประจำเดือน เม.ย. 2561 พย 0023.5/ว 4522 31 พ.ค. 2561
1 มิ.ย. 2561,
09:16:11 น.
กง.กง.
2 MB
3.) การประเมินผลงานพนักงานครู สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ พย 0023.2/ว 480 30 พ.ค. 2561
31 พ.ค. 2561,
14:03:49 น.
ก.มบ.
717 KB
4.)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 38) พ.ศ.2561 พย 0023.2/ว 4484 30 พ.ค. 2561
31 พ.ค. 2561,
09:45:49 น.
ก.มบ.
2 MB
5.)แจ้งแผนการตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2561 พย 0023.1/460 28 พ.ค. 61
30 พ.ค. 2561,
11:55:30 น.
บห.
2 MB
6.)โครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy) พย 0023.3/ว 463 28 พ.ค. 2561
28 พ.ค. 2561,
16:52:08 น.
ก.พถ.
4 MB
7.)ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ที่ พย 0023.1/ ว4422 28 พ.ค. 2561
28 พ.ค. 2561,
14:46:27 น.
บห.
210 KB
8.)เรื่องรายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา 5 แบบรายงาน ว4321 23/05/61
25 พ.ค. 2561,
14:41:22 น.
บห.
148 KB
9.)แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ที่ พย 0023.1/ 4393 25 พ.ค. 61
25 พ.ค. 2561,
11:46:48 น.
บห.
14 MB
10.)การประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) พย 0023.3/ว 4291 23 พ.ค. 2561
23 พ.ค. 2561,
16:18:52 น.
ก.พถ.
5 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ] จำนวนทั้งหมด( 1105 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน