รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕60 พย0023.3/ว8843 8พ.ย.2560
8 ธ.ค. 2560,
09:45:56 น.
ก.พ.ถ.
9 MB
2.)โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 พย0023.3/ว888 7ธ.ค.2560
7 ธ.ค. 2560,
18:22:27 น.
ก.พ.ถ.
3 MB
3.)การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ปี 61 พย 0023.1/8807 7 ธ.ค. 60
7 ธ.ค. 2560,
14:49:33 น.
บห.
54 KB
4.)แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย0023.3/ว8773 6ธ.ค.60
6 ธ.ค. 2560,
17:57:05 น.
ก.พ.ถ.
4 MB
5.)การจัดงานเทศกาลข้าวใหม่ พย 0023.3/ว 8692 1 ธ.ค. 2560
4 ธ.ค. 2560,
16:22:40 น.
ก.พถ.
85 KB
6.)แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย0023.1/ว8691 1 ธันวาคม 2560
1 ธ.ค. 2560,
16:07:11 น.
บห.
324 KB
7.)การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาล พย 0023.2/ว 878 1 ธ.ค. 2560
1 ธ.ค. 2560,
11:45:11 น.
ก.มบ.
2 MB
8.)สำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรของ อปท. ตำแหน่ง จนท.ตรวจสอบภายใน พย 0023.5/ว 872 30 พ.ย. 2560
30 พ.ย. 2560,
15:47:50 น.
ก.งบ.
1 MB
9.)โอนจัดสรร งปม.รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป พย 0023.5/ว 8568 28 พ.ย. 2560
29 พ.ย. 2560,
11:29:59 น.
ก.งบ.
3 MB
10.)โอนเงินเข้าบัญชี อปท. (ภาษีสรรพสามิตและค่าใบอนุญาตขายสุรา) ในเดือน ส.ค.-ก.ย. 2560 พย 0023.5/ว 8567 28 พ.ย. 2560
29 พ.ย. 2560,
11:29:03 น.
ก.งบ.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ] จำนวนทั้งหมด( 892 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน