รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การให้ได้รับเงินเดือนกรณีการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 9242 5 พ.ย. 2561
6 พ.ย. 2561,
10:37:03 น.
ก.มบ.
189 KB
2.)แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 1(ต.ค.-ธ.ค. 62) พย 0023.3/ว 9023 26 ตุลาคม 2561
6 พ.ย. 2561,
08:52:24 น.
2 MB
3.)แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 1(ต.ค.-ธ.ค.61) พย 0023.3/ว 9024 26 ตุลาคม 2561
6 พ.ย. 2561,
08:50:02 น.
ก.พถ.
2 MB
4.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป พย 0023.5/ว 9169 2 พ.ย. 2561
5 พ.ย. 2561,
10:48:33 น.
กง.กง.
1 MB
5.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป พย 0023.5/ว 9168 2 พ.ย. 2561
5 พ.ย. 2561,
10:47:52 น.
กง.กง.
1 MB
6.)การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือของ อปท. พย 0023.5/ว 9238 5 พ.ย.2561
5 พ.ย. 2561,
10:10:20 น.
กง.กง.
1.005 KB
7.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ที่ พย 0023.1/ ว9165 2 พ.ย. 61
2 พ.ย. 2561,
15:22:14 น.
บห.
3 MB
8.)เรื่องโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ 2562 พย0023.1/ว9163 2/11/61
2 พ.ย. 2561,
14:19:25 น.
บห.
1 MB
9.)เรื่องโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร 4.0 พย 0023.1/ว9162 2/11/61
2 พ.ย. 2561,
14:16:48 น.
บห.
413 KB
10.)การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง ของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พย 0023.3/ว 9080 30 ต.ค. 2561
2 พ.ย. 2561,
10:00:16 น.
ก.พถ.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน