รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) ที่ พย 0023.1/ว749 12 ต.ค. 60
12 ต.ค. 2560,
15:49:22 น.
บห.
2 MB
2.)ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 7317 11 ต.ค. 2560
12 ต.ค. 2560,
11:38:07 น.
ก.มบ.
192 KB
3.)ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ที่ พย 0023.2/ว 7315 11 ต.ค. 2560
12 ต.ค. 2560,
11:36:11 น.
ก.มบ.
146 KB
4.)โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฏหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พย0023.5/ว7386 10 ตุลาคม 2560
11 ต.ค. 2560,
14:38:09 น.
กง.
3 MB
5.)การตรวจสอบหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ การจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน และการบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย พย 0023.1/ว7385 10 ต.ค.60
10 ต.ค. 2560,
12:07:21 น.
บห.
3 MB
6.)โอนจัดสรร งปม.รายจ่าย ประจำปี งปม.2560 (เบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ) พย 0023.5/ว 738 9 ต.ค. 2560
10 ต.ค. 2560,
09:44:16 น.
ก.งบ.
2 MB
7.)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน พย 0023.5/ว 737 9 ต.ค. 2560
10 ต.ค. 2560,
09:15:53 น.
ก.งบ.
861 KB
8.)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม, และแจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน พย 0023.5/ว 736 9 ต.ค. 2560
10 ต.ค. 2560,
09:15:19 น.
ก.งบ.
2 MB
9.)หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตาม พ.ร.บ. 2560 พย 0023.5/ว 735 9 ต.ค. 2560
10 ต.ค. 2560,
09:14:12 น.
ก.งบ.
2 MB
10.)การเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร พย0023.1/ว7356 9 ตุลาคม 2560
9 ต.ค. 2560,
16:04:42 น.
บห.
49 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ] จำนวนทั้งหมด( 812 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน