รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่ พย 0023.1/ ว9712 20 พ.ย. 61
20 พ.ย. 2561,
14:32:30 น.
บห.
8 MB
2.)การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.1/ ว16713 19 พ.ย. 61
19 พ.ย. 2561,
17:26:06 น.
บห.
3 MB
3.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.1/ว16712 19 พ.ย. 61
19 พ.ย. 2561,
08:56:26 น.
บห.
6 MB
4.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนอาคารประกอบ ที่ พย 0023.1/ 9643 16 พ.ย. 61
16 พ.ย. 2561,
15:01:01 น.
บห.
8 MB
5.)แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) ที่ พย 0023.2/ว 9584 14 พ.ย. 2561
16 พ.ย. 2561,
09:22:35 น.
ก.มบ.
1 MB
6.)ติดตามการนำเข้าและปรับปรุงสถานะข้อมูลในระบบฐานข้อมูล พย 0023.5/ว1026 15 พฤศจิกายน 2561
15 พ.ย. 2561,
11:24:00 น.
กง.กง.
370 KB
7.)การคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด พย 0023.1/ว9581 14 พ.ย.61
15 พ.ย. 2561,
09:08:33 น.
บห.
2 MB
8.)แนวทางการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ที่ พย 0023.2/ว 9511 12 พ.ย. 2561
13 พ.ย. 2561,
13:53:37 น.
ก.มบ.
245 KB
9.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ที่ พย 0023.1/ ว9514 12 พ.ย. 61
12 พ.ย. 2561,
19:32:45 น.
บห.
3 MB
10.)หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใตสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 พย 0023.5/ว 9413 7 พ.ย. 2561
12 พ.ย. 2561,
14:45:23 น.
กง.กง.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน