รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 0023.3/ว 939 27 ธ.ค. 2560
28 ธ.ค. 2560,
10:01:18 น.
ก.พถ.
3 MB
2.)การบันทึกข้อมูลเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2561 ในระบบ e-Plan พย 0023.1/ว9396 27 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 2560,
15:51:44 น.
บห.
1 MB
3.)โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อสล.) พย 0023.1/ว9361 26 ธ.ค.60
26 ธ.ค. 2560,
11:23:18 น.
บห.
5 MB
4.)โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัด อปท. ประจำปี 2561 0023.3/ว 9267 21 ธ.ค. 2560
25 ธ.ค. 2560,
13:59:20 น.
ก.พถ.
2 MB
5.)ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 0023.1/ว9884 22 ธันวาคม 2560
22 ธ.ค. 2560,
11:33:41 น.
บห.
6 MB
6.)ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่ พย0023.1/ว9283 22 ธันวาคม 2560
22 ธ.ค. 2560,
11:12:52 น.
บห.
3 MB
7.)ขอเพิ่มเติมแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย0023.1/ว9285 22 ธันวาคม 2560
22 ธ.ค. 2560,
11:02:13 น.
บห.
2 MB
8.)ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา พย 0023.5/ว 9201 20 ธ.ค. 2560
21 ธ.ค. 2560,
11:34:19 น.
ก.งบ.
2 MB
9.)มอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่มเติม พย 0017.3/ว8352 20/11/2560
18 ธ.ค. 2560,
16:23:15 น.
บห.
346 KB
10.)การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พย 0017.3/ว7241 3 /10/2560
18 ธ.ค. 2560,
16:19:29 น.
บห.
23 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ] จำนวนทั้งหมด( 892 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน