รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 5081 15 มิ.ย. 2561
18 มิ.ย. 2561,
11:41:55 น.
ก.มบ.
3 MB
2.)การถอดบทเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม เทศบาลเมืองตราด จ.ตราด พย 0023.3/ว 525 14 มิถุนายน 2561
15 มิ.ย. 2561,
14:42:17 น.
ก.พถ.
833 KB
3.)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 พย 0023.3/ว 526 14 มิถุนายน 2561
15 มิ.ย. 2561,
14:39:14 น.
ก.พถ.
5 MB
4.)การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน และการยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ พย0023.3/ว4733 6 มิ.ย.2561
14 มิ.ย. 2561,
17:16:56 น.
ก.พ.ถ.
3 MB
5.)การรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ที่ พย 0023.1/ ว5001 14 มิ.ย. 61
14 มิ.ย. 2561,
09:08:59 น.
บห.
1 MB
6.)ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย พย 0023.3/ว 4845 8 มิ.ย. 2561
11 มิ.ย. 2561,
11:15:22 น.
ก.พถ.
258 KB
7.)เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.1/ ว4844 8 มิ.ย. 61
8 มิ.ย. 2561,
11:43:27 น.
บห.
958 KB
8.)ส่งคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 5/2561 พย 0023.3/ว 507 6 มิ.ย. 2561
8 มิ.ย. 2561,
11:20:01 น.
ก.พถ.
2 MB
9.)การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด อปท.ที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2561 พย 0023.3/ว 4843 8 มิ.ย. 2561
8 มิ.ย. 2561,
11:18:42 น.
ก.พถ.
139 KB
10.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2534 ประจำเดือน พ.ค. 2561 พย 0023.5/ว 4842 8 มิ.ย. 2561
8 มิ.ย. 2561,
09:23:50 น.
กง.กง.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ] จำนวนทั้งหมด( 1105 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน