รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)โครงการประชารัฐรวมใจ พะเยาไร้ขยะเปียก พย 0023.1/ว6955 20 ส.ค. 61
20 ส.ค. 2561,
13:56:30 น.
บห.
437 KB
2.)แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) พย 0023.1/ว6952 20 ส.ค.61
20 ส.ค. 2561,
13:45:24 น.
บห.
7 MB
3.)โครงการประชารัฐรวมใจ พะเยาไร้ขยะเปียก ที่ พย 0023.1/ ว 6844 16 ส.ค. 61
16 ส.ค. 2561,
14:04:07 น.
บห.
448 KB
4.)การใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิในการเข้ารับบริการในระบบเบิกจ่ายตรง ประเภทผู้ป่วยนอกของผู้มีสิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 6843 16 ส.ค. 2561
16 ส.ค. 2561,
11:50:32 น.
ก.มบ.
232 KB
5.)ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น ที่ พย 0023.1/ว6801 15 ส.ค. 61
15 ส.ค. 2561,
17:02:41 น.
บห.
713 KB
6.)ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 พย 0023.3/ว 732 15 ส.ค. 2561
15 ส.ค. 2561,
16:58:01 น.
ก.พถ.
3 MB
7.)ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามแนวปฏิบัติขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย(Safety Thailand)ในระดับจังหวัด พย 0023.3/ว 730 15 สิงหาคม 2561
15 ส.ค. 2561,
12:50:27 น.
ก.พถ.
613 KB
8.)เกณฑ์การประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด และเกณฑ์การประกวด “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พย 0023.1/ว6682 10 ส.ค.61
14 ส.ค. 2561,
15:31:53 น.
บห.
10 MB
9.)การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 พย 0023.3/ว 722 14 สิงหาคม 2561
14 ส.ค. 2561,
13:40:39 น.
ก.พถ.
3 MB
10.)การแต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ พย 0023.3/ว 6683 10 สิงหาคม 2561
14 ส.ค. 2561,
10:41:28 น.
ก.พถ.
1 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน