รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย และหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พย0023.1/ว10057 30/11/61
30 พ.ย. 2561,
11:39:22 น.
บห.
9 MB
2.)การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 ที่ พย 0023.2/ว 10052 30 พ.ย. 2561
30 พ.ย. 2561,
11:08:32 น.
ก.มบ.
169 KB
3.)เรื่องโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและแผนการจัดประสบการณ์ด้วยโครงการอย่างง่าย Active Learning ตามหลัก “ศาสตร์พระราชา” พย 0023.1/10058 30/11/61
30 พ.ย. 2561,
11:06:09 น.
บห.
6 MB
4.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) พย 0023.5/ว10054 30 พ.ย.2561
30 พ.ย. 2561,
09:33:48 น.
กง.กง.
298 KB
5.)แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 พย 0023.3/ว 9981 29 พ.ย. 61
29 พ.ย. 2561,
11:05:47 น.
ก.พถ.
9 MB
6.)โครงการอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" (เพิ่มเติม) ที่ พย 0023.2/ว 9841 23 พ.ย. 2561
28 พ.ย. 2561,
11:36:42 น.
ก.มบ.
1.004 KB
7.)การจัดทำบัญชีฯ ตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินบำรุง รพ.ฯ ของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 พย 0023.5/ว 9963 28 พ.ย.2561
28 พ.ย. 2561,
10:23:29 น.
กง.กง.
711 KB
8.)โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2542 งวดที่ 10/2561 พย 0023.5/ว 9962 28 พ.ย.2561
28 พ.ย. 2561,
10:22:05 น.
กง.กง.
2 MB
9.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank) ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย0023.1/ว9903 27/11/61
28 พ.ย. 2561,
09:30:27 น.
บห.
8 MB
10.)ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พย 0023.3/ว 9813 26 พฤศจิกายน 2561
27 พ.ย. 2561,
16:16:40 น.
ก.พถ.
3 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน