รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การตรวจสอบหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ การจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน และการบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย พย 0023.1/ว7385 10 ต.ค.60
10 ต.ค. 2560,
12:07:21 น.
บห.
3 MB
2.)โอนจัดสรร งปม.รายจ่าย ประจำปี งปม.2560 (เบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ) พย 0023.5/ว 738 9 ต.ค. 2560
10 ต.ค. 2560,
09:44:16 น.
ก.งบ.
2 MB
3.)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน พย 0023.5/ว 737 9 ต.ค. 2560
10 ต.ค. 2560,
09:15:53 น.
ก.งบ.
861 KB
4.)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม, และแจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน พย 0023.5/ว 736 9 ต.ค. 2560
10 ต.ค. 2560,
09:15:19 น.
ก.งบ.
2 MB
5.)หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตาม พ.ร.บ. 2560 พย 0023.5/ว 735 9 ต.ค. 2560
10 ต.ค. 2560,
09:14:12 น.
ก.งบ.
2 MB
6.)การเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร พย0023.1/ว7356 9 ตุลาคม 2560
9 ต.ค. 2560,
16:04:42 น.
บห.
49 KB
7.)ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ที่ พย 0023.2/ว 7355 9 ต.ค. 2560
9 ต.ค. 2560,
15:30:50 น.
ก.มบ.
4 MB
8.)การนำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 สู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน พย0023.3/ว7325 6 ต.ค. 2560
9 ต.ค. 2560,
10:11:43 น.
ก.พ.ถ.
2 MB
9.)แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรฯ (อบจ.พะเยา) พย 0023.5/733 6 ต.ค 2560
6 ต.ค. 2560,
15:39:13 น.
ก.งบ.
5 MB
10.)กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พย 0023.5/ว 732 6 ต.ค 2560
6 ต.ค. 2560,
15:38:08 น.
ก.งบ.
3 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ] จำนวนทั้งหมด( 768 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน