รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 ในระบบ e-Plan ที่ พย 0023.1/ ว6641 9 ส.ค. 61
9 ส.ค. 2561,
12:27:57 น.
บห.
2 MB
2.)การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดุงานต่างประเทศของ อปท. พย 0023.3/ว 709 8 ส.ค. 2561
8 ส.ค. 2561,
10:15:57 น.
ก.พถ.
578 KB
3.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2534 ประจำเดือน ก.ค. 2561 พย 0023.5/ว 6561 7 ส.ค. 2561
7 ส.ค. 2561,
10:40:41 น.
กง.กง.
2 MB
4.)แจ้งขยายเวลาเข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่วม พย0023.3/ว702 6 ส.ค.2561
6 ส.ค. 2561,
16:46:14 น.
ก.พ.ถ.
132 KB
5.)การติดตามการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนฯ พย 0023.3/ว 700 6 ส.ค. 2561
6 ส.ค. 2561,
15:04:47 น.
ก.พถ.
1 MB
6.)การเทียบเท่าหลักสูตรการฝึกอบรมตามตำแหน่งและสายงานเดิมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กับหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง ที่ พย 0023.2/ว 6462 3 ส.ค. 2561
6 ส.ค. 2561,
13:49:25 น.
ก.มบ.
164 KB
7.)การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2561 พย 0023.5/ว 695 3 ส.ค. 2561
3 ส.ค. 2561,
16:07:56 น.
กง.กง.
2 MB
8.)ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.1/ 6461 3 ส.ค. 61
3 ส.ค. 2561,
16:07:16 น.
บห.
62 KB
9.)การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 และ 2560 ที่ พย 0023.2/ว 6324 31 ก.ค. 2561
3 ส.ค. 2561,
09:34:35 น.
ก.มบ.
2 MB
10.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษภาคบังคับ พย 0023.5/ว 6371 1ส.ค.61
2 ส.ค. 2561,
08:36:01 น.
กง.
75 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ] จำนวนทั้งหมด( 1105 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน