รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ พ.ศ. 2534 ประจำเดือน ต.ค. 2560 พย 0023.5/ว 8566 28 พ.ย. 2560
29 พ.ย. 2560,
11:27:41 น.
ก.งบ.
2 MB
2.)การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2560 พย 0023.5/ว 864 28 พ.ย. 2560
29 พ.ย. 2560,
11:26:31 น.
ก.งบ.
2 MB
3.)การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พย 0023.3/ว 8522 27 พ.ย. 2560
28 พ.ย. 2560,
15:24:38 น.
ก.พถ.
204 KB
4.)แจ้งประชาสัมพันธ์ "โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐" พย0023.3/ว859 28พ.ย.2560
28 พ.ย. 2560,
11:19:26 น.
ก.พ.ถ.
4 MB
5.)การปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS ) พย 0023.5/ว 8482 24/11/60
28 พ.ย. 2560,
09:40:57 น.
กง.
4 MB
6.)รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ พย 0023.3/ว 8484 24 พ.ย. 60
27 พ.ย. 2560,
16:44:33 น.
ก.พถ.
1.003 KB
7.)ประชาสัมพันธ์การจัดสัมนาและศึกษาดูงานเรื่อง "การเพิ่มศักยภาพบุคลากรส่วนท้องถิ่น สู่การเป็นท้องถิ่น 4.0" พย0023.1/ว8467 23 พฤศจิกายน 2560
24 พ.ย. 2560,
09:41:15 น.
บห.
2 MB
8.)การขับเคลื่อนการดำเนินงาน “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560 – 2564 พย0023.3/ว848 22 พ.ย.2560
23 พ.ย. 2560,
10:20:00 น.
ก.พ.ถ.
3 MB
9.)ผลการสำเร็จด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย0023.1/ว847 22 พศจิกายน 2560
22 พ.ย. 2560,
15:59:44 น.
บห.
126 KB
10.)ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 256 ที่ พย 0023.3/ว 8335 20 พ.ย.2560
21 พ.ย. 2560,
15:52:31 น.
ก.พถ.
13 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ] จำนวนทั้งหมด( 812 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน