รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ พย 0023.2/ว 01 2 ม.ค. 2562
2 ม.ค. 2562,
16:24:54 น.
ก.มบ.
1 MB
2.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ที่ พย 0023.2/ว 10825 28 ธ.ค. 2561
2 ม.ค. 2562,
16:23:44 น.
ก.มบ.
375 KB
3.)เลื่อนเวลาการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ที่ พย 0023.2/ว 01 2 ม.ค. 2562
2 ม.ค. 2562,
11:44:17 น.
ก.มบ.
91 KB
4.)ขอความอรุเคราะห์พิจารณายกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว พย 0023.3/ว 10822 28 ธ.ค. 2561
28 ธ.ค. 2561,
11:30:40 น.
ก.พถ.
729 KB
5.)การคุ้มครองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พย 0023.3/ว 10823 28 ธ.ค. 2561
28 ธ.ค. 2561,
11:27:30 น.
ก.พถ.
5 MB
6.)แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี ที่ พย 0023.2/ว 10684 24 ธันวามคม 2561
26 ธ.ค. 2561,
15:15:25 น.
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
4 MB
7.)ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ที่ พย 0023.2/ว 10717 25 ธันวาคม 2561
26 ธ.ค. 2561,
09:20:00 น.
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
495 KB
8.)การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. (งวด ก.ค-ก.ย 2561) พย 0023.5/ว 1176 21 ธ.ค 2561
24 ธ.ค. 2561,
14:34:15 น.
กง.กง.
2 MB
9.)โครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่เพิ่มเติม รุ่นที่ 38-43 ที่ พย 0023.2/ว10657 21 ธันวาคม 2561
24 ธ.ค. 2561,
11:31:45 น.
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
4 MB
10.)แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป แลัประเภทวิชาการ ที่ พย 0023.2/ว 1181 24 ธันวาคม 2561
24 ธ.ค. 2561,
10:24:51 น.
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
21 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน