รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)โครงการนิเทศงานและการตรวจติดตามการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พย 0023.3/ว 1220 1 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562,
09:29:12 น.
ก.พถ.
6 MB
2.)เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรัเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 พย 0023.5/ว 1191 1/02/62
1 ก.พ. 2562,
14:38:56 น.
กง.
8 MB
3.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ประจำเดือน ธ.ค.2561 พย 0023.5/ว 1082 30 ม.ค 2562
1 ก.พ. 2562,
14:17:25 น.
กง.กง.
2 MB
4.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(เพิ่มเติม) พย 0023.5/ว 1155 31 ม.ค.2562
1 ก.พ. 2562,
14:07:46 น.
กง.กง.
918 KB
5.)เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 2 พย 0023.5/ว 1154 31/01/62
1 ก.พ. 2562,
13:58:35 น.
กง.
6 MB
6.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) ที่ พย 0023.2/ว 863 23 ม.ค. 2562
30 ม.ค. 2562,
15:46:36 น.
ก.มบ.
587 KB
7.)แจ้งเลขที่โอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ต.ค-พ.ย 2561 พย 0023.5/ว 992 28 ม.ค 2562
30 ม.ค. 2562,
11:05:35 น.
กง.กง.
48 KB
8.)การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พย 0023.3/ว 106 28 ม.ค. 2562
29 ม.ค. 2562,
16:08:56 น.
ก.พถ.
556 KB
9.)ขอความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน พย 0023.5/ว994 28 มกราคม 2562
28 ม.ค. 2562,
11:28:35 น.
กง.กง.
1 MB
10.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ - พ.ย. 2561 พย 0023.5/ว 992 28 ม.ค. 2562
28 ม.ค. 2562,
10:02:46 น.
กง.กง.
1 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน