รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)เรื่องบันทึกท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2562 พย0023.1/ว1781 20 ก.พ. 62
20 ก.พ. 2562,
09:53:58 น.
บห.
1.013 KB
2.)การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) พย 0023.3/ว1775 18 กุมภาพันธ์ 2562
20 ก.พ. 2562,
09:47:50 น.
ก.พถ.
4 MB
3.)สำรวจข้อมูลอัตราตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 170 14 ก.พ. 2562
15 ก.พ. 2562,
15:14:37 น.
ก.มบ.
98 KB
4.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 พย 0023.5/ว1705 15 กุมภาพันธ์ 2562
15 ก.พ. 2562,
14:19:30 น.
กง.กง.
1 MB
5.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2562) พย 0023.5/ว 1595 13 ก.พ. 2562
14 ก.พ. 2562,
09:55:07 น.
กง.กง.
286 KB
6.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 1) พย 0023.5/ว 1594 13 ก.พ. 2562
14 ก.พ. 2562,
09:53:34 น.
กง.กง.
1 MB
7.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส 2 (เพิ่มเติม) (เดือนมีนาคม 2562) พย 0023.5/ว 1593 13 ก.พ. 2562
14 ก.พ. 2562,
09:48:03 น.
กง.กง.
1 MB
8.)การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพะเยา พย 0023.3/ว 1394 7 ก.พ. 2562
13 ก.พ. 2562,
10:51:52 น.
ก.พถ.
684 KB
9.)การบันทึกผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) พย 0023.3/ว 155 11 ก.พ. 2562
13 ก.พ. 2562,
08:57:27 น.
ก.พถ.
480 KB
10.)แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.1/ว 1562 12 ก.พ. 62
12 ก.พ. 2562,
16:02:15 น.
บห.
5 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน