รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)แจ้งกำหนดการการปิดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เพื่อนำระบบฯ ที่ได้พัฒนาใหม่ขึ้นมาใช้ทดแทน ที่ พย 0023.1/ ว8102 25 ก.ย. 61
25 ก.ย. 2561,
15:27:11 น.
บห.
107 KB
2.)การชำระภาษีบำรุงท้องที่ของวัด พย 0023.5/ว8051 24 ก.ย. 2561
24 ก.ย. 2561,
10:31:06 น.
กง.กง.
430 KB
3.)โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.1/ ว8002 24 ก.ย. 61
24 ก.ย. 2561,
08:59:10 น.
บห.
1 MB
4.)ขอเชิญรับชมการประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสอดออนไลน์ (YouTube Live streaming) เพื่อชี้แจงกรอบการประเมินและวิธีการใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ITAS) ที่ พย 0023.1/ ว7977 20 ก.ย. 61
21 ก.ย. 2561,
08:29:14 น.
บห.
220 KB
5.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปฯ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ งวด 3 พย 0023.5/ว7948 19 ก.ย. 2561
20 ก.ย. 2561,
09:31:54 น.
กง.กง.
1 MB
6.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ย. 61) พย 0023.5/ว7947 19 ก.ย. 2561
20 ก.ย. 2561,
09:29:45 น.
กง.กง.
213 KB
7.)การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.1/ ว7945 19 ก.ย. 61
19 ก.ย. 2561,
13:31:23 น.
บห.
204 KB
8.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ฯ พ.ศ. 2534 ประจำเดือน ส.ค. 2561 พย 0023.5/ว 7944 19 ก.ย. 2561
19 ก.ย. 2561,
10:14:50 น.
กง.กง.
526 KB
9.)รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. พย 0023.5/ว 7943 19 ก.ย. 2561
19 ก.ย. 2561,
10:13:59 น.
กง.กง.
1 MB
10.)การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ พย 0023.5/ว 7942 19 ก.ย. 2561
19 ก.ย. 2561,
10:13:11 น.
กง.กง.
307 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ] จำนวนทั้งหมด( 1105 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน