รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 197 25 ก.พ. 2562
26 ก.พ. 2562,
09:31:04 น.
ก.มบ.
146 KB
2.)โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® LEGO® League Thailand 2018/2019 พย0023.3/ว195 25 ก.พ. 2562
25 ก.พ. 2562,
08:46:05 น.
ก.พ.ถ.
3 MB
3.)ประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ พย 0023.5/ว 1922 22 ก.พ 2562
22 ก.พ. 2562,
10:53:03 น.
กง.กง.
2 MB
4.)แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา พย 0023.2/ว 111 29 มกราคม 2562
22 ก.พ. 2562,
09:37:57 น.
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
6 MB
5.)ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.2/ว 1708 15 ก.พ. 2562
21 ก.พ. 2562,
10:28:45 น.
ก.มบ.
571 KB
6.)พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของทต.งิม พย 0023.3/ว 1843 20 ก.พ. 2562
21 ก.พ. 2562,
09:10:00 น.
ก.พถ.
1 MB
7.)เร่งรัดและสร้างความเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ-สถ.) พย 0023.3/ว 1842 20 ก.พ. 2562
21 ก.พ. 2562,
09:03:40 น.
ก.พถ.
2 MB
8.)แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2534 ประจำเดือน ม.ค. 2562 พย 0023.5/ว 1784 20 ก.พ 2562
20 ก.พ. 2562,
11:35:41 น.
กง.กง.
2 MB
9.)แจ้งโอนเงินที่จัดเก็บตาม กม.ว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่ อบต. พย 0023.5/ว 1783 20 ก.พ 2562
20 ก.พ. 2562,
11:34:38 น.
กง.กง.
1 MB
10.)แจ้งโอนจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตยเลียม งวดที่ 1/2562 พย 0023.5/ว 1782 20 ก.พ 2562
20 ก.พ. 2562,
11:33:31 น.
กง.กง.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน