รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)แนวทางการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของถังขยะเปียก พย 0023.1/ว 4872 23 พ.ค. 2562
23 พ.ค. 2562,
14:46:39 น.
บห.
623 KB
2.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พย 0023.5/ว4755 21 พ.ค. 2562
22 พ.ค. 2562,
18:09:29 น.
กง.กง.
155 KB
3.)การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 4727 17 พ.ค. 2562
22 พ.ค. 2562,
10:36:20 น.
ก.มบ.
331 KB
4.)การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 4726 17 พ.ค. 2562
22 พ.ค. 2562,
10:35:23 น.
ก.มบ.
5 MB
5.)แจ้งโอนค่าภาษีสรรพสามิตและค่าใบอนุญาตขายสุรา เดือน มี.ค 2562 พย 0023.5/ว 4821 22 พ.ค 2562
22 พ.ค. 2562,
09:34:56 น.
กง.กง
604 KB
6.)การเร่งรัดจัดเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS พย 0023.1/ว4751 21 พ.ค. 62
21 พ.ค. 2562,
16:37:53 น.
บห.
1 MB
7.)แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 พย 0023.3/ว4724 17 พฤษภาคม 2562
21 พ.ค. 2562,
16:07:55 น.
ก.พ.ถ.
6 MB
8.)คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) พย 0023.3/ว 4698 16 พ.ค. 2562
21 พ.ค. 2562,
15:22:23 น.
ก.พถ.
416 KB
9.)การคัดเลือกครูผู้ดูแล/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พย0023.3/ว4725 17 พฤษภาคม 2562
21 พ.ค. 2562,
15:17:51 น.
ก.พ.ถ.
4 MB
10.)ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พย 0023.3/ว 4699 16 พ.ค. 2562
21 พ.ค. 2562,
11:02:10 น.
ก.พถ.
13 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน