รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดหนองคาย พย 0023.1/ ว2724 15 มี.ค. 2562
15 มี.ค. 2562,
14:04:24 น.
บห.
4 MB
2.)การส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง : กรณีศึกษากองทุนธนาคารคัดแยกขยะ พย 0023.1/ ว 2722 15 มี.ค. 2562
15 มี.ค. 2562,
13:48:27 น.
บห.
6 MB
3.)โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" พย 0023.3/ว 260 15 มีนาคม 2562
15 มี.ค. 2562,
13:05:33 น.
ก.พถ.
1 MB
4.)โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มจังหวัด การศึกษาท้องถิ่น ที่ 16 (ภาคเหนือตอนบน 2) พย 0023.3/251 18 มี.ค.2562
15 มี.ค. 2562,
08:45:44 น.
ก.พ.ถ.
2 MB
5.)การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด พย 0023.3/ว 255 14 มี.ค. 2562
14 มี.ค. 2562,
16:44:32 น.
ก.พถ.
703 KB
6.)แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯพ.ศ.2534 ประจำเดือน ก.พ.2562 พย 0023.5/ว 2635 14 มี.ค.2562
14 มี.ค. 2562,
10:57:16 น.
กง.กง.
2 MB
7.)แจ้งรายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณสำหรับศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พย0023.3/ว2631 14 มี.ค. 2562
14 มี.ค. 2562,
08:37:28 น.
ก.พ.ถ.
2 MB
8.)สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีประเด็นการเร่งรัดกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะ พย 0023.3/ว 245 12 มีนาคม 2562
13 มี.ค. 2562,
16:25:46 น.
ก.พถ.
426 KB
9.)การขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 พย 0023.3/ว 244 12 มีนาคม 2562
13 มี.ค. 2562,
16:22:56 น.
ก.พถ.
659 KB
10.)รับสมัครการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 243 12 มีนาคม 2562
13 มี.ค. 2562,
16:21:02 น.
ก.พถ.
216 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ] จำนวนทั้งหมด( 965 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน