รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2561 พย 0023.3/ว 2055 27 กุมภาพันธ์ 2562
27 ก.พ. 2562,
14:11:31 น.
ก.พถ.
194 KB
2.)มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561 พย 0023.3/ว 204 27 กุมภาพันธ์ 2562
27 ก.พ. 2562,
13:11:22 น.
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
290 KB
3.)ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคของเด็กนักเรียน พย 0023.3/ว 203 27 กุมภาพันธ์ 2562
27 ก.พ. 2562,
13:09:17 น.
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
336 KB
4.)ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบความซำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พย0023.3/ว187 21 กุมภาพันธ์ 2562
27 ก.พ. 2562,
09:27:12 น.
ก.พ.ถ.
3 MB
5.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่2 พย 0023.5/2014 26 ก.พ.2562
27 ก.พ. 2562,
09:18:44 น.
กง.กง.
196 KB
6.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 พย.0023.5/ว2013 26 ก.พ.2562
27 ก.พ. 2562,
09:12:17 น.
กง.กง.
187 KB
7.)การเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พย0023.5/ว2012 26 ก.พ.2562
27 ก.พ. 2562,
09:09:17 น.
กง.กง.
481 KB
8.)แจ้งโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ประจำเดือน ม.ค.2562 พย 0023.5/ว 2052 27 ก.พ 2562
27 ก.พ. 2562,
08:48:19 น.
กง.กง.
2 MB
9.)แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2562 พย 0023.5/ว 2051 27 ก.พ 2562
27 ก.พ. 2562,
08:46:37 น.
กง.กง.
539 KB
10.)ขอเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2562 ที่ พย 0023.1/ ว2011 26 ก.พ. 2562
26 ก.พ. 2562,
13:48:45 น.
บห.
28 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน