รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พย 0023.3/ว 2725 15 มีนาคม 2562
15 มี.ค. 2562,
14:52:17 น.
ก.พถ.
2 MB
2.)ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดหนองคาย พย 0023.1/ ว2724 15 มี.ค. 2562
15 มี.ค. 2562,
14:04:24 น.
บห.
4 MB
3.)การส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง : กรณีศึกษากองทุนธนาคารคัดแยกขยะ พย 0023.1/ ว 2722 15 มี.ค. 2562
15 มี.ค. 2562,
13:48:27 น.
บห.
6 MB
4.)โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" พย 0023.3/ว 260 15 มีนาคม 2562
15 มี.ค. 2562,
13:05:33 น.
ก.พถ.
1 MB
5.)โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มจังหวัด การศึกษาท้องถิ่น ที่ 16 (ภาคเหนือตอนบน 2) พย 0023.3/251 18 มี.ค.2562
15 มี.ค. 2562,
08:45:44 น.
ก.พ.ถ.
2 MB
6.)การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด พย 0023.3/ว 255 14 มี.ค. 2562
14 มี.ค. 2562,
16:44:32 น.
ก.พถ.
703 KB
7.)แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯพ.ศ.2534 ประจำเดือน ก.พ.2562 พย 0023.5/ว 2635 14 มี.ค.2562
14 มี.ค. 2562,
10:57:16 น.
กง.กง.
2 MB
8.)แจ้งรายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณสำหรับศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พย0023.3/ว2631 14 มี.ค. 2562
14 มี.ค. 2562,
08:37:28 น.
ก.พ.ถ.
2 MB
9.)สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีประเด็นการเร่งรัดกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะ พย 0023.3/ว 245 12 มีนาคม 2562
13 มี.ค. 2562,
16:25:46 น.
ก.พถ.
426 KB
10.)การขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 พย 0023.3/ว 244 12 มีนาคม 2562
13 มี.ค. 2562,
16:22:56 น.
ก.พถ.
659 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน