รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 9814 26 พ.ย. 2561
30 พ.ย. 2561,
15:00:43 น.
ก.พถ.
8 MB
2.)เรื่องโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (เพิ่มเติม) พย0023.1/ว10059 30/11/61
30 พ.ย. 2561,
11:48:56 น.
บห.
3 MB
3.)เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย และหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พย0023.1/ว10057 30/11/61
30 พ.ย. 2561,
11:39:22 น.
บห.
9 MB
4.)การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 ที่ พย 0023.2/ว 10052 30 พ.ย. 2561
30 พ.ย. 2561,
11:08:32 น.
ก.มบ.
169 KB
5.)เรื่องโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและแผนการจัดประสบการณ์ด้วยโครงการอย่างง่าย Active Learning ตามหลัก “ศาสตร์พระราชา” พย 0023.1/10058 30/11/61
30 พ.ย. 2561,
11:06:09 น.
บห.
6 MB
6.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) พย 0023.5/ว10054 30 พ.ย.2561
30 พ.ย. 2561,
09:33:48 น.
กง.กง.
298 KB
7.)แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 พย 0023.3/ว 9981 29 พ.ย. 61
29 พ.ย. 2561,
11:05:47 น.
ก.พถ.
9 MB
8.)โครงการอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" (เพิ่มเติม) ที่ พย 0023.2/ว 9841 23 พ.ย. 2561
28 พ.ย. 2561,
11:36:42 น.
ก.มบ.
1.004 KB
9.)การจัดทำบัญชีฯ ตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินบำรุง รพ.ฯ ของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 พย 0023.5/ว 9963 28 พ.ย.2561
28 พ.ย. 2561,
10:23:29 น.
กง.กง.
711 KB
10.)โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2542 งวดที่ 10/2561 พย 0023.5/ว 9962 28 พ.ย.2561
28 พ.ย. 2561,
10:22:05 น.
กง.กง.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน