รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2542 งปม.2561 งวดที่ 11/2561 ประจำเดือน ส.ค. 2561 พย 0023.5/ว 136 3 ม.ค. 2562
4 ม.ค. 2562,
10:01:47 น.
กง.กง.
2 MB
2.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 พย 0023.5/ว 135 3 ม.ค. 2562
3 ม.ค. 2562,
18:13:56 น.
กง.กง.
298 KB
3.)การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ พย 0023.2/ว 01 2 ม.ค. 2562
2 ม.ค. 2562,
16:24:54 น.
ก.มบ.
1 MB
4.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ที่ พย 0023.2/ว 10825 28 ธ.ค. 2561
2 ม.ค. 2562,
16:23:44 น.
ก.มบ.
375 KB
5.)เลื่อนเวลาการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ที่ พย 0023.2/ว 01 2 ม.ค. 2562
2 ม.ค. 2562,
11:44:17 น.
ก.มบ.
91 KB
6.)ขอความอรุเคราะห์พิจารณายกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว พย 0023.3/ว 10822 28 ธ.ค. 2561
28 ธ.ค. 2561,
11:30:40 น.
ก.พถ.
729 KB
7.)การคุ้มครองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พย 0023.3/ว 10823 28 ธ.ค. 2561
28 ธ.ค. 2561,
11:27:30 น.
ก.พถ.
5 MB
8.)แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี ที่ พย 0023.2/ว 10684 24 ธันวามคม 2561
26 ธ.ค. 2561,
15:15:25 น.
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
4 MB
9.)ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ที่ พย 0023.2/ว 10717 25 ธันวาคม 2561
26 ธ.ค. 2561,
09:20:00 น.
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
495 KB
10.)การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. (งวด ก.ค-ก.ย 2561) พย 0023.5/ว 1176 21 ธ.ค 2561
24 ธ.ค. 2561,
14:34:15 น.
กง.กง.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน