รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ขอประชาสัมพันธ์โครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2562 พย 0023.3/ว 315 25 มีนาคม 2562
25 มี.ค. 2562,
09:41:57 น.
ก.พถ.
409 KB
2.)การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 พย 0023.3/4078 18 มีนาคม 2562
21 มี.ค. 2562,
17:31:12 น.
ก.พถ.
1 MB
3.)หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม พย 0023.3/4077 18 มีนาคม 2562
21 มี.ค. 2562,
17:29:38 น.
ก.พถ.
610 KB
4.)การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) พย 0023.3/4079 18 มีนาคม 2562
21 มี.ค. 2562,
17:21:00 น.
ก.พถ.
802 KB
5.)ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคของเด็กนักเรียน พย 0023.3/ว 299 21 มีนาคม 2562
21 มี.ค. 2562,
17:13:05 น.
ก.พถ.
215 KB
6.)ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ พย 0023.3/ว 301 21 มีนาคม 2562
21 มี.ค. 2562,
17:09:20 น.
ก.พถ.
189 KB
7.)ขอส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562 พย 0023.3/ว 300 21 มีนาคม 2562
21 มี.ค. 2562,
17:08:28 น.
ก.พถ.
179 KB
8.)ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ รับสมัครเยาวชนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 พย 0023.3/ว 280 18 มีนาคม 2562
21 มี.ค. 2562,
17:07:12 น.
ก.พถ.
834 KB
9.)ประกาศกำหนดเขตพื้นที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม พย 0023.3/ว 282 18 มีนาคม 2562
21 มี.ค. 2562,
17:05:35 น.
ก.พถ.
500 KB
10.)แจ้งที่อยู่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พย 0023.3/ว 281 18 มีนาคม 2562
21 มี.ค. 2562,
17:02:26 น.
ก.พถ.
853 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน