รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)แจ้งโอนเงินที่จัดเก็บตาม กม.ว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่ อบต. พย 0023.5/ว 1783 20 ก.พ 2562
20 ก.พ. 2562,
11:34:38 น.
กง.กง.
1 MB
2.)แจ้งโอนจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตยเลียม งวดที่ 1/2562 พย 0023.5/ว 1782 20 ก.พ 2562
20 ก.พ. 2562,
11:33:31 น.
กง.กง.
2 MB
3.)เรื่องบันทึกท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2562 พย0023.1/ว1781 20 ก.พ. 62
20 ก.พ. 2562,
09:53:58 น.
บห.
1.013 KB
4.)การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) พย 0023.3/ว1775 18 กุมภาพันธ์ 2562
20 ก.พ. 2562,
09:47:50 น.
ก.พถ.
4 MB
5.)สำรวจข้อมูลอัตราตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 170 14 ก.พ. 2562
15 ก.พ. 2562,
15:14:37 น.
ก.มบ.
98 KB
6.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 พย 0023.5/ว1705 15 กุมภาพันธ์ 2562
15 ก.พ. 2562,
14:19:30 น.
กง.กง.
1 MB
7.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2562) พย 0023.5/ว 1595 13 ก.พ. 2562
14 ก.พ. 2562,
09:55:07 น.
กง.กง.
286 KB
8.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 1) พย 0023.5/ว 1594 13 ก.พ. 2562
14 ก.พ. 2562,
09:53:34 น.
กง.กง.
1 MB
9.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส 2 (เพิ่มเติม) (เดือนมีนาคม 2562) พย 0023.5/ว 1593 13 ก.พ. 2562
14 ก.พ. 2562,
09:48:03 น.
กง.กง.
1 MB
10.)การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพะเยา พย 0023.3/ว 1394 7 ก.พ. 2562
13 ก.พ. 2562,
10:51:52 น.
ก.พถ.
684 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน