รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การอบรมการดำเนินงานเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พย 0023.3/ว 3661 11 เมษายน 2562
19 เม.ย. 2562,
11:44:30 น.
ก.พถ.
5 MB
2.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 3 พย 0023.5/ว 3781 19 เม.ย. 2562
19 เม.ย. 2562,
09:18:08 น.
กง.กง.
1 MB
3.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาศที่ 3 พย 0023.5/ว 3747 18 เม.ย. 2562
19 เม.ย. 2562,
09:16:05 น.
กง.กง.
2 MB
4.)การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พย 0023.3/ว 3645 10 เมษายน 2562
18 เม.ย. 2562,
15:11:00 น.
ก.พถ.
852 KB
5.)ขอเชิญเข้าร่วมงานเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา พย 0023.3/403 17 เมษายน 2562
18 เม.ย. 2562,
14:07:21 น.
ก.พ.ถ.
6 MB
6.)ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พย 0023.2/ว 401 17 เม.ย. 2562
18 เม.ย. 2562,
10:01:27 น.
ก.มบ.
3 MB
7.)เรื่องโครงการองรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 19 พย0023.1/ว3712 17/04/62
18 เม.ย. 2562,
09:33:29 น.
บห.
6 MB
8.)การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ ครูอาวุโส ประจำปี 2562 ที่ พย 0023.2/ว 402 17 เม.ย. 2562
17 เม.ย. 2562,
17:03:37 น.
ก.มบ.
7 MB
9.)ขอความร่วมมือในการเสนอแฟ้มประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2562 พย 0023.3/3711 17 เมษายน 2562
17 เม.ย. 2562,
09:47:43 น.
ก.พ.ถ.
2 MB
10.)ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจข้อมูล ความต้องการจัดกิจกรรมของจิตอาสานักเรียน เยาวชน ครูและบุคลากร พย 0023.3/ว395 11 เมษายน 2562
11 เม.ย. 2562,
14:49:07 น.
ก.พ.ถ.
1 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน