รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความปรองดอง พย 0023.1/ว 4092 12 มิ.ย.60
12 มิ.ย. 2560,
15:13:55 น.
บห.
420 KB
2.)การติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT พย0023.3/ว4019 8มิ.ย.2560
9 มิ.ย. 2560,
16:10:47 น.
ก.พ.ถ.
635 KB
3.)การตรวจสอบด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย0023.3/ว3957 6 มิ.ย. 2560
9 มิ.ย. 2560,
16:07:23 น.
ก.พ.ถ.
174 KB
4.)ขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น และการส่งโครงการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม Matching Fund 0023.1/ว4028 9 มิ.ย. 60
9 มิ.ย. 2560,
09:22:44 น.
บห.
1 MB
5.)ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 4018 8 มิ.ย. 2560
8 มิ.ย. 2560,
16:44:56 น.
ก.มบ.
891 KB
6.)การปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมคำอธิบายแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 ที่ พย 0023.1/ว 3991 7 มิถุนายน 2560
7 มิ.ย. 2560,
17:03:14 น.
บห.
3 MB
7.)การป้องกันและป้องปรามมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย พย 0023.5/ว 3655 31 พ.ค. 2560
7 มิ.ย. 2560,
10:41:45 น.
กง.บ.
2 MB
8.)อัตราราคางานต่อหน่วย และบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง พย 0023.5/ว 3654 31 พ.ค. 2560
7 มิ.ย. 2560,
10:40:35 น.
กง.บ.
1 MB
9.)การโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในกรณีมีเหตุผลความจำเป็น ที่ พย 0023.2/ว 3703 26 พ.ค. 2560
5 มิ.ย. 2560,
14:22:30 น.
ก.มบ.
133 KB
10.)การจัดอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกของพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 3912 5 มิ.ย. 2560
5 มิ.ย. 2560,
11:44:00 น.
กมบ.
153 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ] จำนวนทั้งหมด( 374 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน