รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.5/ว 407 19 มิ.ย. 2560
20 มิ.ย. 2560,
11:02:55 น.
ก.งบ.
1.011 KB
2.)เชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ที่ พย 0023.1/ว 4256,4257 19 มิ.ย. 60
19 มิ.ย. 2560,
10:02:24 น.
บห.
112 KB
3.)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน จังหวัดพะเยา และคำสังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ที่ พย 0023.3/ว 4215 16 มิ.ย.2560
16 มิ.ย. 2560,
14:44:02 น.
ก.พถ.
2 MB
4.)การสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ที่ พย 0023.3/ว 4214 16 มิ.ย.2560
16 มิ.ย. 2560,
14:34:10 น.
ก.พถ.
11 MB
5.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560) พย 0023.5/ว 4213 16 มิ.ย. 2560
16 มิ.ย. 2560,
10:14:44 น.
ก.งบ.
198 KB
6.)หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย พย 0023.5/ว 4212 16 มิ.ย. 2560
16 มิ.ย. 2560,
10:02:37 น.
ก.งบ.
342 KB
7.)ขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น และการส่งโครงการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม ที่ พย 0023.1/ว4183 15 มิ.ย.60
15 มิ.ย. 2560,
14:20:26 น.
บห.
953 KB
8.)โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้กับบุคลากรของ อปท. ประจำปี 2560 พย 0023.5/ว 4151 14 มิ.ย. 2560
14 มิ.ย. 2560,
15:44:31 น.
ก.งบ.
2 MB
9.)การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.2/ว 4095 12 มิ.ย. 2560
13 มิ.ย. 2560,
15:33:48 น.
ก.มบ.
153 KB
10.)การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 ที่ พย 0023.2/ว 4093 12 มิ.ย. 2560
12 มิ.ย. 2560,
16:35:35 น.
ก.มบ.
161 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ] จำนวนทั้งหมด( 374 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน