รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การบันทึกข้อมูลหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พย 0023.3/ว 3865 22 เม.ย. 2562
22 เม.ย. 2562,
16:04:22 น.
ก.พถ.
4 MB
2.)การติดตามเร่งรัดการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.1/ ว3864 22 เม.ย. 62
22 เม.ย. 2562,
15:06:26 น.
บห.
834 KB
3.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2534 ประจำเดือน มี.ค 2562 พย 0023.5/ว 3861 22 เม.ย 2562
22 เม.ย. 2562,
09:05:27 น.
กง.กง
2 MB
4.)การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. พย 0023.5/ว 413 22 เม.ย 2562
22 เม.ย. 2562,
09:04:19 น.
กง.กง
2 MB
5.)ประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 พย0023.3/ว410 19 เมษายน 2562
19 เม.ย. 2562,
17:02:13 น.
ก.พ.ถ.
1 MB
6.)การสำรวจข้อมูลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 409 19 เม.ย. 2562
19 เม.ย. 2562,
15:46:02 น.
ก.มบ.
184 KB
7.)โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา พย 0023.3/ว408 19 เมษายน 2562
19 เม.ย. 2562,
15:10:50 น.
ก.พ.ถ.
3 MB
8.)การสมัครเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb พย 0023.3/ว 405 17 เม.ย. 2562
19 เม.ย. 2562,
15:01:42 น.
ก.พถ.
18 MB
9.)การสนับสนุนการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พย 0023.3/ว 404 17 เม.ย. 2562
19 เม.ย. 2562,
15:00:32 น.
ก.พถ.
385 KB
10.)ขอความร่วมมือแบบสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย0023.3/ว407 19 เมษายน 2562
19 เม.ย. 2562,
14:07:53 น.
ก.พ.ถ.
586 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน