รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและรายงานผลการตรวจการจ้าง พย 0023.3/ว4282 3 พฤษภาคม 2562
3 พ.ค. 2562,
16:30:17 น.
ก.พ.ถ.
5 MB
2.)แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี พย 0023.3/ว 446 3 พฤษภาคม 2562
3 พ.ค. 2562,
15:05:48 น.
ก.พถ.
4 MB
3.)การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร พย 0023.3/ว 445 3 พฤษภาคม 2562
3 พ.ค. 2562,
15:02:58 น.
ก.พถ.
3 MB
4.)ซักซ้อมการประกาศรายชื่อผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 4242 2 พ.ค. 2562
2 พ.ค. 2562,
10:54:32 น.
ก.พถ.
697 KB
5.)การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ พย 0023.3/ว 4243 2 พ.ค. 2562
2 พ.ค. 2562,
10:53:28 น.
ก.พถ.
2 MB
6.)การขับดคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) พย 0023.3/ว4183 1 พฤษภาคม 2562
2 พ.ค. 2562,
10:47:17 น.
ก.พ.ถ.
3 MB
7.)โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562 พย 0023.3/ว4182 1 พฤษภาคม 2562
2 พ.ค. 2562,
10:42:59 น.
ก.พ.ถ.
7 MB
8.)การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2562 พย 0023.3/ว 4181 1 พ.ค. 2562
2 พ.ค. 2562,
10:11:19 น.
ก.พถ.
1 MB
9.)แจ้งประชาสัมพันธ์ปฎิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ประจำเดือนเมษายน - ธันวาคม 2562 พย 0023.3/ว428 29 เมษายน 2562
1 พ.ค. 2562,
15:56:57 น.
ก.พถ.
2 MB
10.)แจ้ง อปท. ให้บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบ (INFO) พย 0023.5/ว 438 1 พฤษภาคม 2562
1 พ.ค. 2562,
14:24:54 น.
กง.กง
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน