รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด พย 0023.3/ว 4562 14 พฤษภาคม 2562
14 พ.ค. 2562,
14:15:40 น.
ก.พถ.
565 KB
2.)ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พย 0023.3/ว 4561 14 พฤษภาคม 2562
14 พ.ค. 2562,
14:14:58 น.
ก.พถ.
456 KB
3.)ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.2/ว 493 13 พ.ค. 2562
13 พ.ค. 2562,
16:06:25 น.
ก.มบ.
2 MB
4.)ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ พย 0023.3/ว 490 13 พฤษภาคม 2562
13 พ.ค. 2562,
13:18:10 น.
ก.พถ.
2 MB
5.)ขอเชิญอบรมหลักสูตรทักษะวิทยากรดูแลผู้สูงอายุระยะยาว พย 0023.3/ว 489 13 พฤษภาคม 2562
13 พ.ค. 2562,
13:17:26 น.
ก.พถ.
1 MB
6.)แจ้งโอนจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2562 ให้แก่ อปท. พย 0023.5/ว 484 13 พ.ค 2562
13 พ.ค. 2562,
11:14:01 น.
กง.กง
302 KB
7.)แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2534 ประจำเดือน เม.ย 2562 พย 0023.5/ว 4521 13 พ.ค. 2562
13 พ.ค. 2562,
08:56:25 น.
กง.กง
490 KB
8.)การจัดทำฐานข้อมูลหน่วยงานเพื่อขอรับสิทธิผู้ใช้ (username/password) การจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) พย 0023.3/ว 481 10 พฤษภาคม 2562
10 พ.ค. 2562,
16:15:58 น.
ก.พถ.
793 KB
9.)ประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อหุ่นยนต์สอนระบบ 2 ภาษา พย 0023.3/ว480 10 เมษายน 2562
10 พ.ค. 2562,
14:46:38 น.
ก.พ.ถ.
9 MB
10.)การประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ 7 และกิจกรรมรณรงค์วันจักรยานโลก ครั้งที่ 2 พย 0023.3/ว 4455 10 พฤษภาคม 2562
10 พ.ค. 2562,
14:40:11 น.
ก.พถ.
512 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน