รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ประกาศกำหนดเขตพื้นที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม พย 0023.3/ว 282 18 มีนาคม 2562
21 มี.ค. 2562,
17:05:35 น.
ก.พถ.
500 KB
2.)แจ้งที่อยู่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พย 0023.3/ว 281 18 มีนาคม 2562
21 มี.ค. 2562,
17:02:26 น.
ก.พถ.
853 KB
3.)ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 พย 0023.3/ว 2934 21 มีนาคม 2562
21 มี.ค. 2562,
17:01:28 น.
ก.พถ.
629 KB
4.)ข้อแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสำหรับงานถนนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 309 21 มี.ค. 2562
21 มี.ค. 2562,
16:50:37 น.
ก.พถ.
4 MB
5.)ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก พย 0023.3/ว 306 21 มีนาคม 2562
21 มี.ค. 2562,
16:28:33 น.
ก.พถ.
86 KB
6.)ขอส่งข้อมูลการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 พย 0023.3/ว 305 21 มีนาคม 2562
21 มี.ค. 2562,
16:20:06 น.
ก.พถ.
3 MB
7.)การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย พย 0023.1/ว2936 21 มี.ค. 62
21 มี.ค. 2562,
15:43:48 น.
บห.
4 MB
8.)ขอรับการสนับสนุนและการปฏิบัติจาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พย 0023.3/ว 304 21 มี.ค. 2562
21 มี.ค. 2562,
14:59:50 น.
ก.พถ.
3 MB
9.)การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2562 ที่ พย 0023.1/ ว2935 21 มี.ค. 62
21 มี.ค. 2562,
13:56:32 น.
บห.
2 MB
10.)การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประชาชนฯ พย 0023.3/ว 278 18 มี.ค. 2562
21 มี.ค. 2562,
10:57:49 น.
ก.พถ.
3 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน