รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 พย 0023.5/ว5711 9 กรกฎาคม 2561
9 ก.ค. 2561,
15:28:26 น.
กง.กง.
3 MB
2.)รายงานโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองท้องถิ่น พย 0023.5/ว5713 9 กรกฎาคม 2561
9 ก.ค. 2561,
15:17:09 น.
กง.กง.
3 MB
3.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสรรพาสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพาสามิต) ประจำเดือน มิ.ย. 2561 ให้แก่องงค์กรปกครองท้องถิ่น พย 0023.5/ว5712 9 กรกฎาคม 2561
9 ก.ค. 2561,
15:15:58 น.
กง.กง.
2 MB
4.)ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ที่ พย 0023.2/ว 5552 4 ก.ค. 2561
6 ก.ค. 2561,
10:16:50 น.
ก.มบ.
575 KB
5.)ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ พย 0023.2/ว 5551 4 ก.ค. 2561
6 ก.ค. 2561,
10:14:49 น.
ก.มบ.
391 KB
6.)แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561) ที่ พย 0023.2/ว 5527 3 ก.ค. 2561
4 ก.ค. 2561,
14:13:23 น.
ก.มบ.
990 KB
7.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561) ที่ พย 0023.2/ว 5526 3 ก.ค. 2561
4 ก.ค. 2561,
14:11:27 น.
ก.มบ.
95 KB
8.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม - กันยายน 2561) ที่ พย 0023.2/ว 5525 3 ก.ค.61
3 ก.ค. 2561,
17:24:07 น.
ก.มบ.
2 MB
9.)โครงการอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่"(เพิ่มเติม) พย 0023.2/ว 5463 29062561
3 ก.ค. 2561,
09:59:17 น.
ก.มบ.
6 MB
10.)ป้ายโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์" ป้ายโครงการฯ 3 ก.ค. 61
3 ก.ค. 2561,
09:22:12 น.
บห.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ] จำนวนทั้งหมด( 632 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน