รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งครั้งที่ 3 พย 0023.3/ว9401 7 ตุลาคม 2562
8 ต.ค. 2562,
11:24:11 น.
ก.พถ.
3 MB
2.)แผนรับรองการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ. 2562 พย 0023.3/ว965 8 ตุลาคม 2562
8 ต.ค. 2562,
11:20:57 น.
ก.พถ.
3 MB
3.)ซักซ้อมการมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการขุดลอกร่องน้ำ พย0023.3/ว9321 2 ตุลาคม 2562
2 ต.ค. 2562,
15:41:15 น.
ก.พ.ถ.
5 MB
4.)จัดส่งแผ่นพับเรื่องMIND BASED LEARNING ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย0023.3/ว942 30 กันยายน 2562
2 ต.ค. 2562,
09:32:02 น.
ก.พ.ถ.
811 KB
5.)ขอความร่วมมือเผยแพร่โครงการนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พย0023.3/ว948 1 ตุลาคม 2562
2 ต.ค. 2562,
09:30:38 น.
ก.พ.ถ.
12 MB
6.)ขอความร่วมมือเผยแพร่โครงการนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พย0023.3/ว948 1 ตุลาคม 2562
2 ต.ค. 2562,
09:30:34 น.
ก.พ.ถ.
12 MB
7.)การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และพัสดุ ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ พย 0023.5/ว9202 30 ก.ย. 62
1 ต.ค. 2562,
14:10:14 น.
กง.กง.
201 KB
8.)ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย0023.3/ว9209 30 กันยายน 2562
1 ต.ค. 2562,
13:44:22 น.
ก.พ.ถ.
3 MB
9.)เรื่อง เปิดใช้ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย0023.3/ว9206 30 กันยายน 2562
1 ต.ค. 2562,
09:52:04 น.
ก.พ.ถ.
7 MB
10.)เรื่อง แนวทางการจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง พย0023.3/ว943 30 กันยายน 2562
1 ต.ค. 2562,
09:50:51 น.
ก.พ.ถ.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน