รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ระเบียบ มท ว่าด้วยเงินบำรุง รพ.ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 พย 0023.5/ว 9334 7 พ.ย. 2561
7 พ.ย. 2561,
14:48:02 น.
กง.กง.
593 KB
2.)สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูมุ่งสู่การขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.2/ว 997 6 พ.ย. 2561
7 พ.ย. 2561,
09:27:44 น.
ก.มบ.
98 KB
3.)การให้ได้รับเงินเดือนกรณีการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 9242 5 พ.ย. 2561
6 พ.ย. 2561,
10:37:03 น.
ก.มบ.
189 KB
4.)แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 1(ต.ค.-ธ.ค. 62) พย 0023.3/ว 9023 26 ตุลาคม 2561
6 พ.ย. 2561,
08:52:24 น.
2 MB
5.)แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 1(ต.ค.-ธ.ค.61) พย 0023.3/ว 9024 26 ตุลาคม 2561
6 พ.ย. 2561,
08:50:02 น.
ก.พถ.
2 MB
6.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป พย 0023.5/ว 9169 2 พ.ย. 2561
5 พ.ย. 2561,
10:48:33 น.
กง.กง.
1 MB
7.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป พย 0023.5/ว 9168 2 พ.ย. 2561
5 พ.ย. 2561,
10:47:52 น.
กง.กง.
1 MB
8.)การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือของ อปท. พย 0023.5/ว 9238 5 พ.ย.2561
5 พ.ย. 2561,
10:10:20 น.
กง.กง.
1.005 KB
9.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ที่ พย 0023.1/ ว9165 2 พ.ย. 61
2 พ.ย. 2561,
15:22:14 น.
บห.
3 MB
10.)เรื่องโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ 2562 พย0023.1/ว9163 2/11/61
2 พ.ย. 2561,
14:19:25 น.
บห.
1 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ] จำนวนทั้งหมด( 768 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน