รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/560 10 มิถุนายน 2562
11 มิ.ย. 2562,
10:54:16 น.
ก.พถ.
4 MB
2.)แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2534 ประจำเดือน พ.ค 2562 พย 0023.5/ว 5354 10 มิ.ย 2562
10 มิ.ย. 2562,
11:18:06 น.
กง.กง
480 KB
3.)สรุปผลการประเมินตนเองตามแบบสรุปผลการประเมินตนเองระดับสถานศึกษา/ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 552 10 มิถุนายน 2562
10 มิ.ย. 2562,
10:58:09 น.
ก.พ.ถ.
2 MB
4.)โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.2/ว 5351 10 มิ.ย. 2562
10 มิ.ย. 2562,
09:32:23 น.
ก.มบ.
838 KB
5.)ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กร/ชมรม ที่มีผลงานดีเด่น ด้านการป้องกัน ปราบปราม บำบัดฟื้นฟู และส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 พย 0023.3/ว 541 4 มิ.ย. 2562
6 มิ.ย. 2562,
10:09:51 น.
ก.พถ.
4 MB
6.)การประชุมชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 พย 0023.1/ว5262 5 มิ.ย.62
5 มิ.ย. 2562,
17:41:40 น.
บห.
642 KB
7.)การบันทึกข้อมูลเด็กเล็กและนักเรียนในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) และระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (CCIS) พย0023.3/ว540 4 มิถุนายน 2562
4 มิ.ย. 2562,
17:15:31 น.
ก.พ.ถ.
856 KB
8.)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พย 0023.3/ว 539 31 พ.ค. 2562
4 มิ.ย. 2562,
17:11:07 น.
ก.พ.ถ.
4 MB
9.)การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 พย 0023.3/ว 5173 31 พฤษภาคม 2562
4 มิ.ย. 2562,
10:51:47 น.
ก.พถ.
6 MB
10.)โครงการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น การสร้างและพัฒนาเครือการจัดแผนและงบประมาณทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พย0023.3/ว532 31 พ.ค. 2562
31 พ.ค. 2562,
13:14:41 น.
ก.พ.ถ.
4 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน