รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)แนวทางการรักษาการในตำแหน่งบริหารเกินกว่า 150 วัน กรณีได้รับผลกระทบตามคำสั่ง คสช. ที่ 8/2560 ที่ พย 0023.2/ว 5568 7 ส.ค. 2560
9 ส.ค. 2560,
16:47:03 น.
ก.มบ.
150 KB
2.)หารือการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งไปช่วยราชการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 59/2559 ที่ พย 0023.2/ว 5567 7 ส.ค. 2560
9 ส.ค. 2560,
16:45:34 น.
ก.มบ.
406 KB
3.)โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด" ระดับตำบล และ "อำเภอสะอาด"ระดับจังหวัด (ทม.) ที่ พย 0023.1/ว 5673 9 ส.ค. 60
9 ส.ค. 2560,
15:56:13 น.
บห.
233 KB
4.)โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด" ระดับตำบล และ "อำเภอสะอาด"ระดับจังหวัด (อำเภอ) ที่ พย 0023.1/ว 5672 9 ส.ค. 60
9 ส.ค. 2560,
15:55:32 น.
บห.
507 KB
5.)การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2560 ให้แก่ อปท. พย 0023.5/ว 537 8 ส.ค. 2560
9 ส.ค. 2560,
09:23:16 น.
ก.งบ.
2 MB
6.)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน พย 0023.5/ว 536 8 ส.ค. 2560
9 ส.ค. 2560,
09:22:13 น.
ก.งบ.
1.004 KB
7.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ พ.ศ. 2534 (1 ใน 9) ประจำเดือน ก.ค. 2560 ให้แก่ อปท. พย 0023.5/ว 535 8 ส.ค. 2560
9 ส.ค. 2560,
09:21:33 น.
ก.งบ.
2 MB
8.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. พย 0023.5/ว 534 8 ส.ค. 2560
9 ส.ค. 2560,
09:20:30 น.
ก.งบ.
9 MB
9.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ พ.ศ. 2542 งวดที่ 6 ประจำปี งปม. พ.ศ. 2560 พย 0023.5/ว 533 8 ส.ค. 2560
9 ส.ค. 2560,
09:19:09 น.
ก.งบ.
2 MB
10.)การโอนจัดสรร งปม.รายจ่ายประจำปี งปม. พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป พย 0023.5/ว 532 8 ส.ค. 2560
9 ส.ค. 2560,
09:18:09 น.
ก.งบ.
6 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ] จำนวนทั้งหมด( 374 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน