รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 313 22 มี.ค. 2562
25 มี.ค. 2562,
11:36:55 น.
ก.มบ.
354 KB
2.)รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก อปท. พย 0023.5/ว 3031 25 มี.ค 2562
25 มี.ค. 2562,
09:51:18 น.
กง.กง
1 MB
3.)ขอประชาสัมพันธ์โครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2562 พย 0023.3/ว 315 25 มีนาคม 2562
25 มี.ค. 2562,
09:41:57 น.
ก.พถ.
409 KB
4.)การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 พย 0023.3/4078 18 มีนาคม 2562
21 มี.ค. 2562,
17:31:12 น.
ก.พถ.
1 MB
5.)หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม พย 0023.3/4077 18 มีนาคม 2562
21 มี.ค. 2562,
17:29:38 น.
ก.พถ.
610 KB
6.)การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) พย 0023.3/4079 18 มีนาคม 2562
21 มี.ค. 2562,
17:21:00 น.
ก.พถ.
802 KB
7.)ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคของเด็กนักเรียน พย 0023.3/ว 299 21 มีนาคม 2562
21 มี.ค. 2562,
17:13:05 น.
ก.พถ.
215 KB
8.)ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ พย 0023.3/ว 301 21 มีนาคม 2562
21 มี.ค. 2562,
17:09:20 น.
ก.พถ.
189 KB
9.)ขอส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562 พย 0023.3/ว 300 21 มีนาคม 2562
21 มี.ค. 2562,
17:08:28 น.
ก.พถ.
179 KB
10.)ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ รับสมัครเยาวชนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 พย 0023.3/ว 280 18 มีนาคม 2562
21 มี.ค. 2562,
17:07:12 น.
ก.พถ.
834 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน