รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี พย 0023.5/ว4722 17 พฤษภาคม 2562
17 พ.ค. 2562,
13:50:01 น.
กง.กง
336 KB
2.)การขอหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง พย 0023.3/7191 17 พฤษภาคม 2562
17 พ.ค. 2562,
09:55:59 น.
ก.พถ.
2 MB
3.)โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน พย 0023.3/ว 4721 17 พฤษภาคม 2562
17 พ.ค. 2562,
09:55:05 น.
ก.พถ.
721 KB
4.)การสนับสนุนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด พย 0023.3/ว 4640 16 พ.ค. 2562
16 พ.ค. 2562,
16:39:41 น.
ก.พถ.
4 MB
5.)การแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถานธนานุบาล พย 0023.3/ว 4696 16 พ.ค. 2562
16 พ.ค. 2562,
16:36:10 น.
ก.พถ.
910 KB
6.)ขอส่งเอกสารการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่มสำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ พย 0023.3/ว 4697 16 พ.ค. 2562
16 พ.ค. 2562,
16:29:23 น.
ก.พถ.
9 MB
7.)ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ วรขัติยราชนารี พย 0023.3/ว 4691 16 พฤษภาคม 2562
16 พ.ค. 2562,
10:05:22 น.
ก.พถ.
2 MB
8.)กำชับโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562 พย 0023.3/ว500 15พ.ค.2562
15 พ.ค. 2562,
14:36:03 น.
ก.พ.ถ.
2 MB
9.)สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร พย 0023.3/ว 488 13 พ.ค. 2562
15 พ.ค. 2562,
10:01:21 น.
ก.พถ.
5 MB
10.)ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบบริการสถานศึกษา (KSP School) ที่ พย 0023.2/ว 495 14 พ.ค. 2562
14 พ.ค. 2562,
15:11:43 น.
ก.มบ.
201 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน