รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยา พย 0023.3/ว 5073 29 พฤษภาคม 2562
29 พ.ค. 2562,
13:57:54 น.
ก.พถ.
1 MB
2.)พย 0023.5/ว 5071 (ต่อ) พย 0023.5/ว 5071 29 พ.ค 2562
29 พ.ค. 2562,
08:46:44 น.
กง.กง
1 MB
3.)แจ้งโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ เดือน เม.ย 2562 พย 0023.5/ว 5071 29 พ.ค 2562
29 พ.ค. 2562,
08:46:07 น.
กง.กง
1 MB
4.)แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2562 พย 0023.5/ว 4944 27 พ.ค 2562
27 พ.ค. 2562,
10:31:04 น.
กง.กง
551 KB
5.)แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ พย 0023.3/ว 523 24 พฤษภาคม 2562
24 พ.ค. 2562,
16:37:32 น.
ก.พถ.
690 KB
6.)เชิญประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสำหรับพื้นที่ใหม่ พย 0023.3/ว 520 24 พฤษภาคม 2562
24 พ.ค. 2562,
16:35:25 น.
ก.พถ.
1 MB
7.)แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน พย 0023.3/7483 23 พฤษภาคม 2562
24 พ.ค. 2562,
09:27:38 น.
ก.พถ.
4 MB
8.)การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบประมาณเหลือจ่าย) พย 0023.1/ว 4871 23 พ.ค. 2562
23 พ.ค. 2562,
14:48:10 น.
บห.
1 MB
9.)แนวทางการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของถังขยะเปียก พย 0023.1/ว 4872 23 พ.ค. 2562
23 พ.ค. 2562,
14:46:39 น.
บห.
623 KB
10.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พย 0023.5/ว4755 21 พ.ค. 2562
22 พ.ค. 2562,
18:09:29 น.
กง.กง.
155 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน