รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)กำหนดการการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พย 0023.1/ว10331 11 ธ.ค. 2561
11 ธ.ค. 2561,
16:27:42 น.
บห.
1 MB
2.)การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 9756 7 ธ.ค. 2561
11 ธ.ค. 2561,
15:20:58 น.
ก.พถ.
2 MB
3.)การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ(ก.พ.7) ที่ พย 0023.2/ว1120 7 ธันวาคม 2561
7 ธ.ค. 2561,
15:17:21 น.
มาตรฐฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
3 MB
4.)หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ พย 0023.2/ว10263 7 ธันวาคม 2561
7 ธ.ค. 2561,
12:00:17 น.
มาตรฐฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
5 MB
5.)เรื่องโครงการอบรมสัมมนา “การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดทำงบประมาณตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด” พย0023.1/ว10182 6/12/61
6 ธ.ค. 2561,
09:22:32 น.
บห.
3 MB
6.)การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 10143 4 ธ.ค. 2561
5 ธ.ค. 2561,
12:14:49 น.
ก.พถ.
6 MB
7.)การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พย 0023.3/ว 10142 4 ธ.ค. 2561
5 ธ.ค. 2561,
12:14:03 น.
ก.พถ.
3 MB
8.)การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 9814 26 พ.ย. 2561
30 พ.ย. 2561,
15:00:43 น.
ก.พถ.
8 MB
9.)เรื่องโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (เพิ่มเติม) พย0023.1/ว10059 30/11/61
30 พ.ย. 2561,
11:48:56 น.
บห.
3 MB
10.)เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย และหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พย0023.1/ว10057 30/11/61
30 พ.ย. 2561,
11:39:22 น.
บห.
9 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ] จำนวนทั้งหมด( 965 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน