รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ขอความร่วมมือขอข้อมูลด้านการศึกษา พย0023.3/ว336 1 เมษายน 2562
1 เม.ย. 2562,
15:22:58 น.
ก.พ.ถ.
1 MB
2.)การรายงานข้อมูลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง พย 0023.2/ว 355 29 มี.ค. 2562
1 เม.ย. 2562,
10:03:28 น.
ก.มบ.
349 KB
3.)แจ้งเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือน ก.พ 2562 พย 0023.5/ว 3231 29 มี.ค 2562
29 มี.ค. 2562,
16:11:39 น.
กง.กง
2 MB
4.)ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านการศึกษาในสถานศึกษา พย 0023.3/ว336 1 เมษายน 2562
29 มี.ค. 2562,
15:48:55 น.
ก.พ.ถ.
1 MB
5.)ขอความร่วมมือดำเนินการมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2562 พย 0023.3/ว 340 29 มีนาคม 2562
29 มี.ค. 2562,
15:29:49 น.
ก.พถ.
136 KB
6.)ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กรณีการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป พย 0023.3/ว 3198 28 มีนาคม 2562
28 มี.ค. 2562,
16:53:59 น.
ก.พถ.
965 KB
7.)การบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.2/ว 335 28 มี.ค. 2562
28 มี.ค. 2562,
16:27:23 น.
ก.มบ.
1 MB
8.)แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน สำหรับรัฐวิสาหกิจ พย 0023.3/ว 3191 28 มีนาคม 2562
28 มี.ค. 2562,
11:44:55 น.
ก.พถ.
6 MB
9.)เรื่อง การนำวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ (สำรวจการดำเนินการตามมาตรฐานการบริหารและบริการสาธารณะของ อปท.) พย0023.1/ว3151 27/03/62
27 มี.ค. 2562,
15:47:10 น.
บห.
1 MB
10.)สำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.2/ว 331 27 มี.ค. 2562
27 มี.ค. 2562,
15:36:00 น.
ก.มบ.
860 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน