รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2542 งวดที่ 6/2561 พย 0023.5/ว 6174 24 ก.ค 2561
25 ก.ค. 2561,
08:37:35 น.
กง.กง.
554 KB
2.)สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.2/ว 649 24 ก.ค. 2561
24 ก.ค. 2561,
14:55:34 น.
ก.มบ.
157 KB
3.)สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนเมษายน 2561 ที่ พย 0023.2/ว 648 24 ก.ค. 2561
24 ก.ค. 2561,
14:51:53 น.
ก.มบ.
178 KB
4.)การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ งวดที่ 2 พย 0023.3/ว 6173 24 กรกฎาคม 2561
24 ก.ค. 2561,
14:32:57 น.
ก.พถ.
3 MB
5.)ขอความร่วมมือรายงานแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 พย 0023.3/ว 647 24 กรกฎาคม 2561
24 ก.ค. 2561,
11:25:39 น.
ก.พถ.
9 MB
6.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ (มิ.ย 2561) พย 0023.5/ว 6171 24 ก.ค 2561
24 ก.ค. 2561,
08:29:34 น.
กง.กง.
3 MB
7.)การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 2/2561 พย 0023.5/ว 645 24 ก.ค 2561
24 ก.ค. 2561,
08:28:22 น.
กง.กง.
475 KB
8.)การปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน พย 0023.3/623 23 ก.ค. 2561
23 ก.ค. 2561,
09:47:43 น.
ก.พถ.
1 MB
9.)การพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล "ค่าของแผ่นดิน" พย 0023.3/ว 621 23 กรกฎาคม 2561
23 ก.ค. 2561,
09:08:42 น.
ก.พถ.
4 MB
10.)แจ้งจัดสรรงบประมาณ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.61) พย 0023.3/ว 6131 23 กรกฎาคม 2561
23 ก.ค. 2561,
09:07:24 น.
ก.พถ.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ] จำนวนทั้งหมด( 768 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน