รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ประชาสัมพันธ์การรับเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ระดับภาค ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พย 0023.3/ว3620 10 เมษายน 2562
10 เม.ย. 2562,
15:51:56 น.
ก.พ.ถ.
1 MB
2.)การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พย 0023.3/ว 3641 10 เมษายน 2562
10 เม.ย. 2562,
15:37:54 น.
ก.พ.ถ.
1 MB
3.)การสำรวจข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าราชการหรือพนักงานครู สายงานการสอน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 389 10 เม.ย. 2562
10 เม.ย. 2562,
15:33:25 น.
ก.มบ.
258 KB
4.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) ที่ พย 0023.2/ว 3615 10 เม.ย. 2562
10 เม.ย. 2562,
15:28:17 น.
ก.มบ.
304 KB
5.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) งวดทีี่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) ที่ พย 0023.2/ว 3614 10 เม.ย. 2562
10 เม.ย. 2562,
15:26:30 น.
ก.มบ.
312 KB
6.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 3 พย 0023.5/ว3617 10 เมษายน 2562
10 เม.ย. 2562,
13:42:44 น.
กง.กง.
2 MB
7.)แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) ที่ พย 0023.2/ว 3523 5 เม.ย. 2562
9 เม.ย. 2562,
16:12:40 น.
ก.มบ.
2 MB
8.)การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) พย 0023.3/ว 375 5 เม.ย. 2562
5 เม.ย. 2562,
15:21:37 น.
ก.พถ.
3 MB
9.)หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 พย 0023.5/374 5 เม.ย. 2562
5 เม.ย. 2562,
14:17:55 น.
กง.กง.
2 MB
10.)หารือการประเมินเพื่อปรับประเภทและระดับของเทศบาล จากเทศบาลประเภทสามัญเป็นเทศบาลประเภทสามัญ สูง พย 0023.2/ว 366 3 เม.ย. 2562
4 เม.ย. 2562,
16:41:19 น.
ก.มบ.
219 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน