รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน (เพิ่มเติม) พย 0023.3/ว 5534 14 มิถุนายน 2562
14 มิ.ย. 2562,
13:27:23 น.
ก.พถ.
6 MB
2.)การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) พย 0023.3/ว 569 13 มิ.ย. 2562
14 มิ.ย. 2562,
10:48:22 น.
ก.พถ.
548 KB
3.)แผนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 พย 0023.1/ว5311 7 มิ.ย. 62
12 มิ.ย. 2562,
16:37:06 น.
บห.
2 MB
4.)ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 พย 0023.5/ว 5404 11 มิ.ย. 62
12 มิ.ย. 2562,
13:22:55 น.
กง.กง.
81 KB
5.)ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" พย 0023.3/ว 565 11 มิถุนายน 2562
11 มิ.ย. 2562,
16:34:11 น.
ก.พถ.
1 MB
6.)การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 5357 10 มิ.ย. 2562
11 มิ.ย. 2562,
16:07:56 น.
ก.พถ.
4 MB
7.)เร่งรัดการรายงานข้อมูลตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พย 0023.3/ว 564 11 มิถุนายน 2562
11 มิ.ย. 2562,
15:26:11 น.
ก.พถ.
1 MB
8.)เร่งรัดการบันทึกข้อมูลจำนวนนักรเียนและข้อมูลอื่นๆ ในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศพด.ของ อปท.(CCIS) พย 0023.3/ว 563 11 มิ.ย. 2562
11 มิ.ย. 2562,
15:15:59 น.
ก.พถ.
2 MB
9.)การสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/560 10 มิถุนายน 2562
11 มิ.ย. 2562,
10:54:16 น.
ก.พถ.
4 MB
10.)แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2534 ประจำเดือน พ.ค 2562 พย 0023.5/ว 5354 10 มิ.ย 2562
10 มิ.ย. 2562,
11:18:06 น.
กง.กง
480 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน