รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 60 พย 0023.1/ว 6858 19 ก.ย. 60
19 ก.ย. 2560,
15:11:23 น.
บห.
68 KB
2.)รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. พย 0023.5/ว 670 19-09-2560
19 ก.ย. 2560,
14:38:52 น.
ก.งบ.
1 MB
3.)แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน พย 0023.5/ว 669 19-09-2560
19 ก.ย. 2560,
14:38:15 น.
ก.งบ.
1 MB
4.)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน พย 0023.5/ว 668 19-09-2560
19 ก.ย. 2560,
14:37:39 น.
ก.งบ.
7 MB
5.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พย0023.1/6857 19 กันยายน 2560
19 ก.ย. 2560,
10:06:59 น.
บห.
1 MB
6.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2662 พย0023.1/6856 19 กันยายน 2560
19 ก.ย. 2560,
09:51:45 น.
บห.
356 KB
7.)การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561) ืที่ พย 0023.2/ว 6824 18 ก.ย. 2560
18 ก.ย. 2560,
17:15:35 น.
ก.มบ.
402 KB
8.)การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ 2560 พย0023.5/ว6717 13 กันยายน 2560
18 ก.ย. 2560,
11:12:42 น.
กง.
351 KB
9.)การเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 พย 0023.2/ว 642 8 ก.ย.60
18 ก.ย. 2560,
09:16:58 น.
ก.มบ.
150 KB
10.)การเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 พย 0023.2/ว 641 8 ก.ย.60
18 ก.ย. 2560,
09:12:59 น.
ก.มบ.
162 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ] จำนวนทั้งหมด( 374 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน