รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถีง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... พย 0023.5/ว53 10 มกราคม 2562
10 ม.ค. 2562,
14:41:17 น.
กง.กง.
2 MB
2.)ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการของขัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย ปี 2562 (โครงการ ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย) พย 0023.3/ว 298 8 มกราคม 2562
10 ม.ค. 2562,
11:48:38 น.
10 MB
3.)การเตรียมความพร้อมรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ เข้าสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ พย 0023.3/ว 295 8 มกราคม 2562
9 ม.ค. 2562,
14:09:20 น.
ก.พถ.
5 MB
4.)แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2(ม.ค.-ก.พ. 62) พย 0023.3/ว 362 9 มกราคม 2561
9 ม.ค. 2562,
14:06:59 น.
ก.พถ.
2 MB
5.)ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ที่ พย 0023.2/ว 15 4 ม.ค. 2562
4 ม.ค. 2562,
16:15:46 น.
ก.มบ.
979 KB
6.)การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องที่ท้องถิ่น ที่ พย 0023.1/ว 191 4 ม.ค. 62
4 ม.ค. 2562,
14:46:47 น.
บห.
1 MB
7.)แจ้งโอนเงินค่าภาษีสรรพสามิตและค่าใบอนุญาตขายสุรา ในเดือน ส.ค.-ต.ค. 2561 พย 0023.5/ว 137 3 ม.ค. 2562
4 ม.ค. 2562,
10:11:25 น.
กง.กง.
2 MB
8.)แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2542 งปม.2561 งวดที่ 11/2561 ประจำเดือน ส.ค. 2561 พย 0023.5/ว 136 3 ม.ค. 2562
4 ม.ค. 2562,
10:01:47 น.
กง.กง.
2 MB
9.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 พย 0023.5/ว 135 3 ม.ค. 2562
3 ม.ค. 2562,
18:13:56 น.
กง.กง.
298 KB
10.)การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ พย 0023.2/ว 01 2 ม.ค. 2562
2 ม.ค. 2562,
16:24:54 น.
ก.มบ.
1 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ] จำนวนทั้งหมด( 965 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน