รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ขอความร่วมมือในการเสนอแฟ้มประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2562 พย 0023.3/3711 17 เมษายน 2562
17 เม.ย. 2562,
09:47:43 น.
ก.พ.ถ.
2 MB
2.)ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจข้อมูล ความต้องการจัดกิจกรรมของจิตอาสานักเรียน เยาวชน ครูและบุคลากร พย 0023.3/ว395 11 เมษายน 2562
11 เม.ย. 2562,
14:49:07 น.
ก.พ.ถ.
1 MB
3.)แนวทางการายงานข้อมูลการดำเนินโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น (เพิ่มเติม) พย 0023.3/ว 391 11 เมษายน 2562
11 เม.ย. 2562,
14:47:20 น.
ก.พถ.
200 KB
4.)การจัดงานประชุมสัมมนา MICE Clinic ภายใต้หัวข้อ "Thailand 4.0 and Sustainable Meeting" พย 0023.3/ว 390 11 เมษายน 2562
11 เม.ย. 2562,
14:46:09 น.
ก.พถ.
9 MB
5.)แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) พย 0023.3/ว 3643 10 เมษายน 2562
11 เม.ย. 2562,
14:28:46 น.
ก.พถ.
329 KB
6.)ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 พย 0023.3/ว 3642 10 เมษายน 2562
11 เม.ย. 2562,
14:20:01 น.
ก.พถ.
898 KB
7.)การอบรมการดำเนินงานเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พย 0023.3/ว 394 11 เมษายน 2562
11 เม.ย. 2562,
13:56:19 น.
ก.พถ.
712 KB
8.)ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม "ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่ไทย" พย 0023.3/ว 393 11 เมษายน 2562
11 เม.ย. 2562,
13:36:56 น.
ก.พถ.
210 KB
9.)ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "หลักสูตร English Class of Tomorrow : Towards CeFR" พย 0023.3/ว377 9 เมษายน 2562
10 เม.ย. 2562,
16:05:37 น.
ก.พ.ถ.
1 MB
10.)พิมพ์ชื่อผิดพลาดคลาดเคลื่อน การเปลี่ยนชื่อ และการย้าย / รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 0023.3/ว3619 10 เมษายน 2562
10 เม.ย. 2562,
15:55:34 น.
ก.พ.ถ.
1 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน