รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ขอความร่วมมือดำเนินโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนพัฒนาพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 – 2569 พย0023.3/ว3869 23 เมษายน 2562
23 เม.ย. 2562,
15:09:48 น.
ก.พ.ถ.
5 MB
2.)แนวทางการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้เรียนโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป สำหรับสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 พย0023.3/ว3868 23 เมษ 2562
23 เม.ย. 2562,
15:07:48 น.
ก.พ.ถ.
9 MB
3.)การบันทึกข้อมูลหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พย 0023.3/ว 3865 22 เม.ย. 2562
22 เม.ย. 2562,
16:04:22 น.
ก.พถ.
4 MB
4.)การติดตามเร่งรัดการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.1/ ว3864 22 เม.ย. 62
22 เม.ย. 2562,
15:06:26 น.
บห.
834 KB
5.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2534 ประจำเดือน มี.ค 2562 พย 0023.5/ว 3861 22 เม.ย 2562
22 เม.ย. 2562,
09:05:27 น.
กง.กง
2 MB
6.)การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. พย 0023.5/ว 413 22 เม.ย 2562
22 เม.ย. 2562,
09:04:19 น.
กง.กง
2 MB
7.)ประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 พย0023.3/ว410 19 เมษายน 2562
19 เม.ย. 2562,
17:02:13 น.
ก.พ.ถ.
1 MB
8.)การสำรวจข้อมูลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 409 19 เม.ย. 2562
19 เม.ย. 2562,
15:46:02 น.
ก.มบ.
184 KB
9.)โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา พย 0023.3/ว408 19 เมษายน 2562
19 เม.ย. 2562,
15:10:50 น.
ก.พ.ถ.
3 MB
10.)การสมัครเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb พย 0023.3/ว 405 17 เม.ย. 2562
19 เม.ย. 2562,
15:01:42 น.
ก.พถ.
18 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน