รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ศพด. (เพิ่มเติม) พย 0023.5/ว 7249 4 ต.ค 2560
4 ต.ค. 2560,
16:01:49 น.
ก.งบ.
1 MB
2.)การเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ พย 0023.2/ว 721 4 ตุลาคม 2560
4 ต.ค. 2560,
13:39:10 น.
ก.มบ.
218 KB
3.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พย 0023.1/ว7232 3 ต.ค.60
3 ต.ค. 2560,
13:15:48 น.
บห.
828 KB
4.)การขอรับการสนัลบสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พย 0023.1/ว7231 3 ต.ค.60
3 ต.ค. 2560,
13:13:30 น.
บห.
729 KB
5.)การโอนเงินจัดสรรงบปะรมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560) พย0023.5/ว7111 29 กันยายน 2560
3 ต.ค. 2560,
10:44:23 น.
กง.
2 MB
6.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2560) ที่ พย 0023.2/ว 7072 28 ก.ย. 2560
29 ก.ย. 2560,
15:56:47 น.
ก.มบ.
117 KB
7.)การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 มท0023.3/ว7073 28ก.ย.2560
29 ก.ย. 2560,
10:23:56 น.
ก.พ.ถ.
276 KB
8.)การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 พย0023.1/ว699 28 กันยายน 2560
28 ก.ย. 2560,
10:49:54 น.
บห.
467 KB
9.)การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พย 0023.1/ว 6983 26 ก.ย. 2560
26 ก.ย. 2560,
16:33:12 น.
บห.
216 KB
10.)เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบ e-Plan พย 0023.1/ว6982 26 ก.ย. 2560
26 ก.ย. 2560,
16:02:08 น.
บห.
608 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ] จำนวนทั้งหมด( 374 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน