รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 พย 0023.3/ว 6234 4 กรกฎาคม 2562
4 ก.ค. 2562,
16:26:39 น.
ก.พถ.
1 MB
2.)ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562 พย 0023.3/ว 618 2 กรกฎาคม 2562
2 ก.ค. 2562,
17:07:02 น.
ก.พถ.
4 MB
3.)โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" พย 0023.3/ว 611 28 มิถุนายน 2562
2 ก.ค. 2562,
17:04:23 น.
ก.พถ.
3 MB
4.)แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 5962 27 มิ.ย. 2562
29 มิ.ย. 2562,
14:23:30 น.
ก.พถ.
551 KB
5.)ขอนำส่งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พย 0023.3/ว 5905 26 มิ.ย. 2562
29 มิ.ย. 2562,
14:17:53 น.
ก.พถ.
795 KB
6.)ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) พย 0023.3/ว 5737 20 มิถุนายน 2562
27 มิ.ย. 2562,
11:32:27 น.
ก.พถ.
11 MB
7.)ขอแจ้งและส่งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 พย 0023.3/ว 5762 21 มิถุนายน 2562
27 มิ.ย. 2562,
11:30:58 น.
ก.พถ.
5 MB
8.)การจัดทำทะเบียนสัตว์และแบบรูปรายการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 พย 0023.3/ว 5736 20 มิถุนายน 2562
27 มิ.ย. 2562,
11:30:04 น.
ก.พถ.
2 MB
9.)การจ่ายเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ พย 0023.3/ว 5735 20 มิถุนายน 2562
27 มิ.ย. 2562,
11:28:44 น.
ก.พถ.
4 MB
10.)ขอความร่วมมือสำรวจสถานภาพผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พย 0023.3/ว 5734 20 มิถุนายน 2562
27 มิ.ย. 2562,
11:26:46 น.
ก.พถ.
5 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน