รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)แนวทางการรับเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว3994 25 เม.ย.2562
26 เม.ย. 2562,
11:13:31 น.
ก.พ.ถ.
9 MB
2.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดศึกษาท้องถิ่น) พย 0023.3/ว3993 25 เม.ย.2562
26 เม.ย. 2562,
11:12:07 น.
ก.พ.ถ.
5 MB
3.)ระเบียบ กค ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 พย 0023.5/ว 419 26 เม.ย 2562
26 เม.ย. 2562,
09:36:17 น.
กง.กง
2 MB
4.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 พย 0023.3/ว 3917 23 เมษายน 2562
25 เม.ย. 2562,
14:17:10 น.
ก.พถ.
2 MB
5.)โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2562 พย 0023.5/ว 3992 25 เม.ย 2562
25 เม.ย. 2562,
09:43:35 น.
กง.กง
2 MB
6.)โอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ประจำเดือน มี.ค 2562 พย 0023.5/ว 3991 25 เม.ย 2562
25 เม.ย. 2562,
09:42:34 น.
กง.กง
2 MB
7.)การส่งเสริมการใช้ยางพาราเป็นวัสดุสำคัญในการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน พย 0023.3/ว 3914 23 เม.ย. 2562
24 เม.ย. 2562,
17:14:25 น.
ก.พถ.
2 MB
8.)หารือการขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารและเงื่อนไขการค้ำประกันเงินกู้ พย 0023.3/ว 3912 23 เม.ย. 2562
24 เม.ย. 2562,
17:12:18 น.
ก.พถ.
1 MB
9.)การติดตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พย 0023.3/ว 3915 23 เม.ย. 2562
24 เม.ย. 2562,
15:18:08 น.
ก.พถ.
1 MB
10.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) ที่ พย 0023.2/ว 3916 23 เม.ย. 2562
24 เม.ย. 2562,
14:23:29 น.
ก.มบ.
187 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน