รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ... พย 0023.3/ว 635 05 ก.ค. 2562
6 ก.ค. 2562,
17:19:47 น.
ก.พถ.
195 KB
2.)โครงการอบรมพัฒนาครู เรื่อง "ครูกับการสร้างพลเมืองประชาธิปไตย" พย 0023.3/ว634 05 ก.ค. 2562
6 ก.ค. 2562,
17:19:05 น.
ก.พถ.
598 KB
3.)โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและรายงานการประเมินตนเองฯ พย 0023.3/ว632 05 ก.ค. 2562
6 ก.ค. 2562,
17:18:01 น.
ก.พถ.
1 MB
4.)โครงการอบรมกิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พย 0023.3/ว631 05 ก.ค. 2562
6 ก.ค. 2562,
17:16:58 น.
ก.พถ.
589 KB
5.)แนวทางการแต่งตั้งคระกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น พย 0023.3/ว 636 5 ก.ค. 2562
6 ก.ค. 2562,
16:34:23 น.
ก.พถ.
2 MB
6.)ภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 6238 4 ก.ค. 2562
6 ก.ค. 2562,
16:33:28 น.
ก.พถ.
3 MB
7.)ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหว้ด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.2/ว 6235 4 ก.ค. 2562
5 ก.ค. 2562,
13:31:08 น.
ก.มบ.
918 KB
8.)ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย พย 0023.3/ว 630 4 กรกฎาคม 2562
5 ก.ค. 2562,
10:47:55 น.
ก.พถ.
7 MB
9.)แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2534 ประจำเดือน มิ.ย 2562 พย 0023.5/ว 6236 4 ก.ค 2562
5 ก.ค. 2562,
08:33:30 น.
กง.กง
535 KB
10.)การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท พย 0023.5/ว 629 4 ก.ค 2562
5 ก.ค. 2562,
08:31:16 น.
กง.กง
483 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน