รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งครูผู้ช่วยว่างและประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน ที่ พย 0023.2/ว 1488 8 ก.พ. 2562
12 ก.พ. 2562,
10:13:28 น.
ก.มบ.
334 KB
2.)การส่งรายงานการเงินประจำปีฯ พย 0023.5/ว 1483 8 ก.พ 2562
12 ก.พ. 2562,
10:08:59 น.
กง.กง.
622 KB
3.)การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) พย0023.1/ว1392 7 ก.พ.62
7 ก.พ. 2562,
15:56:01 น.
บห.
441 KB
4.)แต่งตั้งคณะทำงานกลุ่ม clusters เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดพะเยา พย 0023.1/ว1393 7 ก.พ.62
7 ก.พ. 2562,
15:45:27 น.
บห.
978 KB
5.)การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (งวดที่ 1) พย 0023.3/ว 1325 6 ก.พ. 62
7 ก.พ. 2562,
14:32:43 น.
ก.พถ.
5 MB
6.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) ที่ พย 0023.2/ว 1282 5 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562,
10:51:48 น.
ก.มบ.
299 KB
7.)มาตราการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) พย 0023.3/ว1195 01 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562,
13:56:24 น.
ก.พถ.
9 MB
8.)ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู่ขอรับบริการในโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) พย 0023.3/ว1194 1 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562,
13:54:15 น.
ก.พถ.
1 MB
9.)แจ้งผลการพิจารณานำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน พย 0023.5/ว1224 4 กุมภาพันธ์ 2562
4 ก.พ. 2562,
11:47:53 น.
กง.กง.
6 MB
10.)โครงการนิเทศงานและการตรวจติดตามการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พย 0023.3/ว 1220 1 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562,
09:29:12 น.
ก.พถ.
6 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ] จำนวนทั้งหมด( 965 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน