รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การโอนจัดสรรงบประมาณราจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุน ศพด. รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวฯ ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม พย 0023.4/ว 7033 21 ส.ค. 2561
31 ส.ค. 2561,
09:55:06 น.
กง.กง.
877 KB
2.)ขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด พย 0023.3/ว 7036 21 ส.ค. 2561
30 ส.ค. 2561,
11:08:11 น.
ก.พถ.
4 MB
3.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(สิ่งที่ส่งมาด้วย) พย 0023.2/ว 7035 29 ส.ค. 2561
29 ส.ค. 2561,
16:43:09 น.
ก.มบ.
23 MB
4.)หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(สิ่งที่ส่งมาด้วย) พย 0023.2/ว 7035 29 ส.ค. 2561
29 ส.ค. 2561,
16:42:18 น.
ก.มบ.
16 MB
5.)หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พย 0023.2/ว 7035 29 ส.ค. 2561
29 ส.ค. 2561,
16:41:17 น.
ก.มบ.
14 MB
6.)การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ที่ พย 0023.1/ ว7311 29 ส.ค. 61
29 ส.ค. 2561,
11:15:18 น.
บห.
462 KB
7.)การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน พย 0023.3/ว 7038 21 ส.ค. 2561
29 ส.ค. 2561,
10:13:55 น.
ก.พถ.
1 MB
8.)การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Inforgraphic แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน พย 0023.3/ว 748 20 ส.ค. 2561
29 ส.ค. 2561,
09:58:46 น.
ก.พถ.
6 MB
9.)การใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น พย 0023.3/ว 7037 21 ส.ค. 2561
29 ส.ค. 2561,
09:39:58 น.
ก.พถ.
9 MB
10.)โครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 พย 0023.2/ว 7224 27 ส.ค. 2561
27 ส.ค. 2561,
16:36:29 น.
ก.มบ.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ] จำนวนทั้งหมด( 769 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน