รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 648 8 ก.ค. 2562
9 ก.ค. 2562,
11:44:42 น.
ก.มบ.
975 KB
2.)แจ้งยุติโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" พย 0023.3/ว 650 8 กรกฎาคม 2562
8 ก.ค. 2562,
18:34:07 น.
ก.พถ.
762 KB
3.)โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) ที่ พย 0023.2/ว 6271 5 ก.ค. 2562
8 ก.ค. 2562,
10:02:42 น.
ก.มบ.
734 KB
4.)การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณี เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการบริหารจัดการศึกษา พย 0023.3/ว 646 5 ก.ค. 2562
7 ก.ค. 2562,
15:45:26 น.
ก.พถ.
4 MB
5.)การตรวจสอบชื่อจังหวัด ชื่ออำเภอ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คำนำหน้าชื่อ และชื่อ - สกุล ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี 2562 พย 0023.3/ว 645 5 ก.ค. 2562
7 ก.ค. 2562,
15:43:14 น.
ก.พถ.
361 KB
6.)แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 644 5 ก.ค. 2562
7 ก.ค. 2562,
15:41:46 น.
ก.พถ.
917 KB
7.)การเผยแพร่ "คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions สำหรับครูปฐมวัย" พย 0023.3/ว 641 5 ก.ค. 2562
7 ก.ค. 2562,
15:40:38 น.
ก.พถ.
307 KB
8.)การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พย 0023.3/ว 640 5 ก.ค. 2562
7 ก.ค. 2562,
15:39:16 น.
ก.พถ.
330 KB
9.)การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ระดับจังหวัด พย 0023.3/ว 639 5 ก.ค. 2562
7 ก.ค. 2562,
15:38:16 น.
ก.พถ.
1 MB
10.)หนังสือรายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 พย 0023.3/ว 633 5 ก.ค. 2562
6 ก.ค. 2562,
17:29:49 น.
ก.พถ.
383 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน