รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)แจ้งประชาสัมพันธ์ปฎิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ประจำเดือนเมษายน - ธันวาคม 2562 พย 0023.3/ว428 29 เมษายน 2562
1 พ.ค. 2562,
15:56:57 น.
ก.พถ.
2 MB
2.)แจ้ง อปท. ให้บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบ (INFO) พย 0023.5/ว 438 1 พฤษภาคม 2562
1 พ.ค. 2562,
14:24:54 น.
กง.กง
2 MB
3.)แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) พย 0023.3/ว 437 30 เมษายน 2562
1 พ.ค. 2562,
12:57:36 น.
ก.พถ.
2 MB
4.)แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) พย 0023.3/ว 436 30 เมษายน 2562
1 พ.ค. 2562,
12:55:35 น.
ก.พถ.
2 MB
5.)แนวทางการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.1/ ว4066 26 เม.ย. 62
29 เม.ย. 2562,
08:51:14 น.
บห.
1 MB
6.)การดำเนินงานตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ที่ พย 0023.1/ ว4065 26 เม.ย. 62
29 เม.ย. 2562,
08:50:17 น.
บห.
2 MB
7.)การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 พย 0023.3/ว 3997 25 เมษายน 2562
26 เม.ย. 2562,
18:22:00 น.
ก.พถ.
3 MB
8.)ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน พย 0023.3/ว 4064 26 เมษายน 2562
26 เม.ย. 2562,
17:16:07 น.
ก.พถ.
2 MB
9.)การบันทึกระบบข้อมูลสาสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development Center Information System : CCIS) ประจำปีการศึกษา 2562 พย 0023.3/ว 4063 26 เมษายน 2562
26 เม.ย. 2562,
16:28:30 น.
ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
11 MB
10.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562) พย 0023.5/ว 3996 25 เม.ย. 62
26 เม.ย. 2562,
13:45:41 น.
กง.กง.
475 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน