Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
หนังสือราชการ สถ.จ.
การประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา และกรร... (28 ต.ค. 2563)  
โตรงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูเเลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดพะเยา ... (26 ต.ค. 2563)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีกา... (16 ต.ค. 2563)  
ขอความอนุเคาระห์ข้อมูลเตรียมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูเเล้ง ปี 2563/2564 (16 ต.ค. 2563)
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ... (15 ต.ค. 2563)
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒน... (15 ต.ค. 2563)
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (15 ต.ค. 2563)
การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพครู และการดูแลนักเรียนในสถานศึกษา สัง... (14 ต.ค. 2563)
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายชั้นเรี... (14 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย สำหรับผู้บริหาร สมาชิก... (14 ต.ค. 2563)
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ... (12 ต.ค. 2563)
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2563 (09 ต.ค. 2563)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย... (09 ต.ค. 2563)
การประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตว์สุจริต และประเมินผลสัมฤ... (08 ต.ค. 2563)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป... (07 ต.ค. 2563)
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และกรรมการผู้... (07 ต.ค. 2563)
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบ... (07 ต.ค. 2563)
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบ... (07 ต.ค. 2563)
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินป... (07 ต.ค. 2563)
การดำเนินการกรณีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเกิน 60 วัน (06 ต.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (21 ต.ค. 2563)  
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 จากระบบ GFMIS (14 ต.ค. 2563)  
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 จากระบบ GFMIS (14 ก.ย. 2563)  
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับผู้บริหาร สมาชิก ข้าราช... (17 ส.ค. 2563)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จากระบบ GFMIS (14 ส.ค. 2563)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 จากระบบ GFMIS (16 ก.ค. 2563)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จากระบบ GFMIS (15 มิ.ย. 2563)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน2563 จากระบบ GFMIS (14 พ.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา (15 เม.ย. 2563)
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังพะเยา (10 เม.ย. 2563)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 จากระบบ GFMIS (10 เม.ย. 2563)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จากระบบ GFMIS (12 มี.ค. 2563)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 จากระบบ GFMIS (13 ก.พ. 2563)
การปิดประกาศประชาสัมพันธ์ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจัง... (11 ก.พ. 2563)
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วน... (30 ม.ค. 2563)
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วน... (30 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงา... (30 ม.ค. 2563)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 จากระบบ GFMIS (10 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์แจ้งคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด (02 ม.ค. 2563)
การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จากระบบ GFMIS (11 ธ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน... (28 ต.ค. 2563)  

ประชุมหารือข้อราชการกรมส่... (28 ต.ค. 2563)  

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผล... (27 ต.ค. 2563)  

กิจกรรมฮอมแฮงชุมชน สืบชะต... (27 ต.ค. 2563)

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข... (26 ต.ค. 2563)

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข... (26 ต.ค. 2563)

โครงการหลักสูตรการดำเนินก... (26 ต.ค. 2563)

กิจกรรมกำจัดขยะเปียกด้วยไ... (04 พ.ย. 2562)

จังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดื... (25 ม.ค. 2562)

จัดกิจกรรม Kick off ขยะแย... (10 ม.ค. 2562)

ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเ... (14 ธ.ค. 2561)

จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นก... (14 ธ.ค. 2561)

จังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดื... (26 ต.ค. 2561)

ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่... (24 ก.ย. 2561)

ประกวดอำเภอสะอาด ระดับจัง... (24 ก.ย. 2561)

ประกวดอำเภอสะอาด ระดับจัง... (24 ก.ย. 2561)

โครงการ พะเยา สะอาดน่าอยู... (21 ก.ย. 2561)

โครงการ พะเยา สะอาดน่าอยู... (21 ก.ย. 2561)

ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่... (04 ก.ย. 2561)

ประกาศตำบลบ้านต๋อมปลอดขยะ... (31 ส.ค. 2561)
Responsive image
ข่าว สถจ.
Responsive image
ข่าว สถจ.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สถจ.
Responsive image
บรรยายสรุปจังหวัด
Responsive image