Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา (ก.ท.จ.พะเยา) ครั้งที่ 2/2564
Responsive image
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา (ก.ท.จ.พะเยา) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
โดยนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม แต่เนื่องจาก นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ติดภารกิจเร่งด่วน ไม่สามารถทำหน้าที่ประธานการประชุมได้ ที่ประชุม ก.ท.จ.พะเยา จึงเลือกนายอนุสิทธิ์ อนุศักดิกุล ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. ทำหน้าที่ประธานการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ทั้งนี้ มีนางสาวธิดา ไกรนรา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ทำหน้าที่เลขานุการ และนายสาโรจน์ มิ่งเหล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ
         
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2564