Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลสำนักงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ทจ.
มติ ก. อบต.
มติ ก.ทจ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุมซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Responsive image
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ดร.ธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมอบนโยบายการพัฒนาแหล่งน้ำให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ มีนางสาวธิดา ไกรนรา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ พร้อมทั้งผู้บริหารท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสโมสรเทศบาลเมืองพะเยา (หนองระบู) อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
         
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2563